مسابقه
مسابقه بیانیه گام دوم انقلاب:
نام و نام خانوادگی : *
   
کد ملی: *
   
1. پیام بیانیه گام دوم انقلاب در کدامیک از گزینه‌ها صحیح نیست؟:
2. چرا شعارهای محوری انقلاب اسلامی ایران مانند استقلال، آزادی و عدالت در همه نسل‌ها و دوره‌ها ارزشمند و پایدار خواهند بود؟:
3. کدام گزینه در خصوص نظریه نظام انقلابی صحیح است؟:
4. بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، هدف بزرگ انقلاب اسلامی کدام گزینه است؟:
5. بر اساس متن بیانیه، مهم‌ترین عوامل مقاومت نظام انقلابی در برابر توطئه‌های نظام سلطه، کدام گزینه است؟:
6. براساس بیانیه گام دوم، کدام گزینه از برکات انقلاب در عرصه علمی نیست؟:
7. از نگاه مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی به رغم تلاش‌های فراوان در کدام بخش هنوز به نقطه مطلوب دست نیافته است؟:
8. براساس متن بیانیه گام دوم، ایثارگری جوانان ایران در میادین نبرد، یادآور حوادث و وقایع کدام برهه از تاریخ اسلام است؟:
9. کدام گزینه از عواملی است که باعث شد جمهوری اسلامی به برخی از اهداف بزرگ خود بطور کامل دست نیابد؟:
10. از دیدگاه مقام معظم رهبری، نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد جوانان ایران کدام گزینه است؟:
11. نقش و مسئولیت هر یک از ما در برابر بیانیه گام دوم انقلاب چیست؟: *