باسمه تعالی

 

شیوه‌نامة بهره­ مندی دانش­ آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی

(جایزة شهید دکتر شهریاری)

 

 

مقدمه

به استناد تبصرة مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «ب ـ 2» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف کمک به جذب دانش‌آموختگا­ن برترِ دورة دکتری تخصصی به عنوان «عضو هیئت‌علمی» در دانشگاه­ها و پژوهشگاه­های‌کشور، دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلات جذب در مؤسسه­های علمی بهره­مند شوند.

 

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

د. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌کشور است­که بنا به مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول است.

ه‍ .آیین­نامه: منظور «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت‌امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.

و. معاونت آینده‌سازان: منظور معاونت آینده‌سازان بنیاد است.

ز. کارگروه تخصصی جذب: به‌منظور بررسی تخصصی درخواست‌های دریافتی، کارگروه‌هایی در حوزه‌های «فنی و مهندسی»، «علوم پایه»، «کشاورزی و دام‌پزشکی»، «علوم پزشکی»، «علوم انسانی» و «هنر» ذیل معاونت آینده سازان تشکیل می‌شود.

ح. دانش­آموختة برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «ب ـ 2» از مادّۀ 4 آیین­نامه است.

 

مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان دورة دکتری تخصصیِ مورد تأیید وزارت علوم/ وزارت بهداشت و نیز دانش‌آموختگان دوره‌های تخصص و فوق تخصصِ مورد تأیید وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر می­توانند از تسهیلات جذب در مؤسسه­های علمی بهره­مند ‌شود:

 

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.

 

تبصره: بر مبنای مجوز هیئت‌امنای بنیاد (ابلاغیة شماره 44998/5/د مورّخ 10/5/1397)، رئیس بنیاد مجاز است در شرایط خاص و با توجه به سوابق آموزشی، پژوهشی و فنّاورانة متقاضیان به پیشنهاد کارگروه تخصصی جذب، مهلت زمانی مذکور در این مادّه را حداکثر تا چهار سال برای دانش‌آموختگان برگزیده بیشتر لحاظ‌کند.

 

ب. دست‌کم 250 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 کسب کرده باشد. تصمیم­گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به متقاضی با توجه به بررسی پرونده و ممیزی فعالیتها توسط کارگروه تخصصی موضوع مادّة 4 صادر می‌شود.

 

مادة 3: تسهیلات جذب در مؤسسه­های علمی

مشمولان این جایزه، حداکثر سه سال پس از برگزیده شدن، با معرفی بنیاد از اولویتِ بررسی و پذیرش به عنوان عضو هیئت‌علمی در مؤسسه‌های علمیِ کشور (مطابق ضوابط جذب هیات علمی مصوب هیئت عالی جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) برخوردار می­گردند.

 

مادّة 4 : فرایند اجرا

 

1-4. شناسایی دانش آموختگانِ برتر

فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این تسهیلات به شرح زیر است:

الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.

ب. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ جذب بنیاد (به نشانی: http://sina.bmn.ir) بارگذاری می­کند.

ج. پس از تکمیل اطلاعات توسط متقاضی، سوابق متقاضیان توسط کارگروه­های تخصصی جذب بررسی و پس از تعیین برگزیدگان نهایی به آنها اطلاع رسانی می­گردد.

 

تبصرة 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.

 

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود حداقل پس از یک‌سال (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی)، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

 

 

مادّة 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح موارد مسکوت، تفسیر مفاد و طراحی نظام اجرایی و نظارت بر اجرای صحیح مفاد شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت آینده سازان می­باشد و لازم است معاون آینده سازان در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه کند. تشخیص و تصمیم‌گیری در موارد خاص، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملّی نخبگان است.

 

مادّة 6: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و سه تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «شیوه‌نامة بهره‌مندی دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی از تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی (جایزة دکترکاظمی آشتیانی)» (موضوع ابلاغیة شمارة 4641/م/94 مورّخ 26/9/1394) می‌شود و از تاریخ امضا لازم الاجرا است.

 

جدول 1: فعالیت‌های نخبگانیِ دانش‌آموختگان برتر برای تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی

 

فعالیت‌های نخبگانی

حداکثر امتیاز

توضیحات

برگزیدة آزمون‌های ورود به دانشگاه

کارشناسی*
(فقط یک آزمون)

وزارت علوم / بهداشت

از 80 تا صفر امتیاز

کسانی که در گروه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی رتبة کمتر از 1000 و در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی رتبة کمتر از 300 کسب کرده‌اند.

کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)

وزارت علوم / بهداشت

از 40 تا صفر امتیاز

کسانی که رتبة کمتر از 30 (بدون گرایش) کسب کرده‌اند.

ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان)

کارشناسی ارشد

معادل رتبة 10 (بدون گرایش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد

-

فعالیت‌های آموزشی

میانگین کل دورة کارشناسی

100* (17 - میانگین کل)

با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل

میانگین کل دورة کارشناسی ارشد

60* (5/17 - میانگین کل)

با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل

میانگین کل دورة دکتری حرفه‌ای

160* (17 - میانگین کل)

با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل

میانگین کل دورة دکتری تخصصی

60* (18 - میانگین کل)

برای دانش‌آموختگان پژوهش محور ضریب 12 لحاظ می‌شود.

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایة معتبر بین‌المللی

تا 50 امتیاز (هر مقاله)

امتیاز مقاله‌های پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری براساس ضرایب آیین‌نامة ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از مقالات نشریات 250 امتیاز است. مقاله‌های بین المللی باید در فهرست Q1 و Q2 از نمایة SJR حضور داشته باشد.
مقالات منتشر شده در نشریات علمی ـ پژوهشی برای رشته‌های علوم انسانی لحاظ می‌گردد.

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی ـ پژوهشی

تا 20 امتیاز(هر مقاله)

نگارش / ترجمة کتاب کامل علمی(مخصوص رشته‌های علوم انسانی)

تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب)

کتاب باید غیر کمک درسی باشد. امتیاز با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر(توسط ناشر معتبر) و براساس ضرایب آیین‌نامة ارتقا محاسبه می‌شود (حداکثر 200 امتیاز)

نگارش / ترجمة فصل کتاب علمی(مخصوص رشته‌های علوم انسانی)

تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)

* متقاضیانی که دارای مدال طلای المپیاد دانش‌آموزی هستند، معادل رتبه‌های برتر کنکور سراسری در نظر گرفته می‌شود.

 

دانلود فایل شیوه نامه


شهید مجید شهریاری

شهید مجید شهریاری در کنکور سراسری سال 1363 با کسب رتبه دوم در سهمیه مربوطه در رشته الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شد و پس از فراغت تحصیل در کنکور کارشناسی‌ارشد مهندسی هسته‌ای شرکت کرد و با کسب رتبه اول، تحصیلات خود را از سال 1369 در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد. در سال 1371 نیز دوره کارشناسی‌ارشد خود را به پایان رساند و با توجه به کسب رتبه اول در دوره مذکور با استفاده از آیین‌نامه دانشجویان رتبه اول، در دوره دکتری علوم و تکنولوژی هسته‌ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شد. تحصیلات دوره دکتری خود را نیز در سال 1377 به پایان رسانده و از آبان ماه 1377نیز به عنوان عضو هیأت علمی در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشغول به کار شد. وی دروسی همچون فیزیک عمومی و پایه، فیزیک راکتور و دینامیک راکتورهای هسته‌ای را تدریس می‌کرده و چهار کتاب مرتبط با حوزه کاری خود تألیف نموده و چندین مقاله بین المللی در زمینه مهندسی هسته‌ای، در مجلات معتبر به چاپ رسانده است.

برگزاری دوره هایی چون «کارگاه آموزشی آشنایی با کدهای محاسباتی راکتورهای هسته ای» از جمله سوابق دکتر شهریاری است. یکی از طرح‌های مهم دکتر شهریاری، طراحی‌های تئوریک مربوط به ساخت نسل جدید راکتورهای هسته‌ای است که بازتاب زیادی نیز در مراکز علمی جهان داشت. او همچنین کارشناس ارشد مبارزه با کرم رایانه‌ای استاکس نت بود.

دکتر مجید شهریاری صبح روز دوشنبه 8 آذر ماه 89 در بلوار ارتش، مورد سوء قصد قرار گرفت و به مقام شهادت نائل آمد. پیکر وی پس از تشییع گسترده با حضور اساتید، دانشجویان، نهادهای علمی و مردم شهیدپرور ایران، در امام‌زاده صالح تهران دفن شد.[1]

  

[1] منبع: www.hawzah.net