باسمه تعالی

 

شیوه‌نامة حمایت از فعالیت‌های پژوهشی استادیاران جوان

(جایزة مرحوم دکترکاظمی ­آشتیانی)

 

 

مقدمه

در راستای بند 1 مادّه 3 اساسنامة بنیاد ملی نخبگان و اقدام‌های ملی 2-1-2 و 3-1-2 سند راهبردی کشور در امور نخبگان و همچنین به منظورارتقاء توانمندی‌های استادیاران جوان دانشگاه‌ها و مؤسسه­های‌ علمی کشور این شیوه­نامه تدوین می‌شود:

 

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

د. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری کشور است­که بنا به مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول است.

و. معاونت سرآمدان و نخبگان: منظور معاونت سرآمدان و نخبگان بنیاد است.

ز. کارگروه تخصصی: منظورکارگروه‌های تخصصی بنیاد که امور مربوط به شناسایی مشمولین این شیوه‌نامه را انجام می‌دهند.

 

مادّة 2: شرایط مشمولان

استادیاران جوان دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی کشور درصورت احراز شرایط زیر می­توانند از جایزة دکترکاظمی آشتیانی بهره‌مند ‌شوند.

الف. در زمان ارائه درخواست، کمتر از چهل سال سن داشته باشند.

ب. حداقل 250 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 شیوه‌نامه را به منظور طرح در کارگروه­ تخصصی کسب کرده باشد.

ج. بیش از سه سال از تاریخ جذب آنها به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها نگذشته باشد.

 

تبصرة 1: شناسایی و میزان اعطای تسهیلات به متقاضیان، توسط کارگروه‌های تخصصی بنیاد تعیین می‌شود.

تبصرة 2: مشمولان این جایزه، حداکثر تا سه سال پس از برگزیده شدن، می‌توانند از تسهیلات این جایزه بهره‌مند ‌شوند.

 

 

مادة 3: تسهیلات جایزة دکترکاظمی­آَشتیانی

 

3-1. بهره‌مندی از اعتبار پژوهشی و اعتبار تجهیزات به تشخیص کارگروه‌های تخصصی بنیاد

3-2. دریافت تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی (شامل هدیة ازدواج و وام مسکن)

تبصرة 1:  اعتبار پژوهشی به منظور توانمندسازی و تسهیلِ فعالیت‌های پژوهشیِ عضو هیئت‌علمی مستقیماً به ایشان اعطا می‌شود.

تبصرة 2: اعتبار تجهیزات به منظور کمک به  ایجاد امکانات اولیه برای تجهیز فعالیت‌های آموزشی/ پژوهشیِ عضو هیئت‌علمی و از طریق مؤسسه متبوع به ایشان اعطا می‌شود.

تبصرة 3: مبالغ مربوط به هر بند این مادّه و همچنین سهمیة استفاده  از این جایزه، هر ساله از سوی رئیس بنیاد تعیین می­شود.

تبصرة 4: آن دسته از استادیارانی که بر اساس ارزیابی کارگروه‌های تخصصی ذیربط امتیازات بالایی را کسب نموده و در  دانشگاه‌های مناطق محروم خدمت می‌نمایند، از اعتبار پژوهشی ویژه­ای تا دو برابر سقف تعیین شده سالیانه، به تایید شورای معاونان بنیاد ملی نخبگان برخوردار خواهند شد.

 

مادّة 4 : فرایند اجرا

 

4-1. فرایند انتخاب برگزیدگانِ جایزة  دکتر کاظمی آشتیانی

الف. فرد متقاضی، در بازه‌های زمانی تعیین شده از سوی بنیاد، اطلاعات خود را در سامانۀ بنیاد (به نشانی: sina.bmn.ir)  بارگذاری می‌کند.

ج. پس از تکمیل اطلاعات توسط متقاضی، سوابق آنان درکارگروه‌های تخصصی بررسی و برگزیدگان نهایی تعیین می‌شوند.

د. بنیاد از طریق مقتضی به برگزیدگان اطلاع رسانی می‌نماید.

 

تبصرة 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است. چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم  و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی می‌تواند با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود و در محدودة دورة مجاز، فقط یک‌بار دیگر درخواست خود را جهت بررسی مجدد در سامانه بارگذاری نماید.

 

4-2. فرایند اعطای اعتبار پژوهشی و اعتبار تجهیزات

 

الف. عضو هیئت علمیِ برگزیده باید تصویر حکم کارگزینی، قرارداد یا اعلام شروع به کار توسط رئیس یا دبیر هیئت اجرایی جذب موسسه متبوع خود را در سامانه بنیاد ثبت ‌نماید.

ب. در صورتی‌که کارگروه تخصصی عضو هیئت علمیِ برگزیده را واجد شرایط دریافت اعتبار تجهیزات تشخیص دهد، بنیاد تفاهم‌نامه‌ای را با مؤسسة علمیِ وی برای اجرای مفاد این شیوه­نامه منعقد می‌کند.

 

ج. بنیاد طی نامه‌ای شرایط و نحوة پرداخت اعتبار پژوهشی و اعتبار تجهیزات را به عضو هیئت علمی و مؤسسة علمی وی اعلام می‌نماید.

د. اعتبار پژوهشی پس از تایید کارگروه تخصصی و تامین اعتبار به حساب عضو هیئت علمی واریز می‌شود و بنیاد به نحو مقتضی موضوع را به عضو هیئت‌علمی اطلاع می‌دهد.

 

تبصرة 3: انتظار می­رود در راستای ارتقاء توانمندی­های حرفه­ای، عضو هیئت علمی برگزیده در دوره­های آموزش حرفه­ای، توانمندساز، دانش­افزا و معرفت­افزای مورد تأیید بنیاد، شرکت نماید.

 

ه‍ عضو هیئت علمی شش ماه پس از دریافت اعتبار پژوهشی، خلاصه ای از عملکرد فعالیت‌های علمی خود را به بنیاد ارائه نماید.

و.  عضو هیئت علمیِ مشمولِ اعتبار تجهیزات پس از ارائه گزارش عملکرد فعالیت­های علمی، و شرکت در دوره­های مورد اشاره در تبصرة 3، به منظور دریافت مبلغ اعتبار تجهیزات با ارائه پیش‌فاکتور و تاییدیة معاونت پژوهشی دانشگاه و حکم کارگزینی جدید، درخواست خود را در سامانة بنیاد ثبت نماید.

ز. اعتبار تجهیزات به حساب موسسه متبوع واریز و از طریق مؤسسه به عضو هیئت علمی برگزیده پرداخت می‌شود.

 

تبصرة 4:  موارد هزینه‌کرد اعتبار تجهیزات عبارت است از: خرید تجهیزات از قبیل سخت‌افزار، نرم‌افزار، مواد آزمایشگاهی مصرفی و غیر مصرفی، کتاب و نشریات علمی، استفاده از شبکة خدمات آزمایشگاهی و شرکت در مجامع علمی. همچنین عضو هیئت علمی می­تواند این اعتبار را برای شرکت در دوره‌های آموزشی داخلی (تا 10% اعتبار) وخارجی (تا 35% اعتبار) و هزینه‌های چاپ و نشرکتاب (تا 70% اعتبار) هزینه نماید.

 

مادّة 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد شیوه‌نامه، طراحی نظام اجرایی و نظارت بر اجرای صحیح مفاد شیوه‌نامه، بر عهدة معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد است. تشخیص و تصمیم‌گیری در موارد خاص، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملّی نخبگان است.

 

مادّة 6: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و ده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین «شیوه‌نامة بهره‌مندی دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی از تسهیلات جذب در مؤسسه‌های علمی (جایزة دکتر کاظمی آشتیانی)» (موضوع ابلاغیة شمارة 4641/م/94 مورّخ 26/9/1394) می‌شود و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

جدول 1: فعالیت‌های نخبگانیِ دانش‌آموختگان برتر برای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی استادیاران جوان

 

فعالیت‌های نخبگانی

حداکثر امتیاز

توضیحات

برگزیدة آزمون‌های ورود به دانشگاه

کارشناسی*
(فقط یک آزمون)

وزارت علوم / بهداشت

از 80 تا صفر امتیاز

کسانی که در گروه‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی رتبة کمتر از 1000 و در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی رتبة کمتر از 300 کسب کرده‌اند.

کارشناسی ارشد
(فقط یک آزمون)

وزارت علوم / بهداشت

از 40 تا صفر امتیاز

کسانی که رتبة کمتر از 30 (بدون گرایش) کسب کرده‌اند.

ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان)

کارشناسی ارشد

معادل رتبة 10 (بدون گرایش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد

-

فعالیت‌های آموزشی

میانگین کل دورة کارشناسی

100* (17 - میانگین کل)

با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل

میانگین کل دورة کارشناسی ارشد

60* (5/17 - میانگین کل)

با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل

میانگین کل دورة دکتری حرفه‌ای

160* (17 - میانگین کل)

با احتساب ضریب هم‌ترازسازی معدل

میانگین کل دورة دکتری تخصصی

60* (18 - میانگین کل)

برای دانش‌آموختگان پژوهش محور ضریب 12 لحاظ می‌شود.

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایة معتبر بین‌المللی

تا 50 امتیاز (هر مقاله)

امتیاز مقاله‌های پنج سال اخیر دانش‌آموختگان دکتری براساس ضرایب آیین‌نامة ارتقا محاسبه می‌شود. حداکثر امتیاز حاصل از مقالات نشریات 250 امتیاز است. مقاله‌های بین المللی باید در فهرست Q1 و Q2 از نمایة SJR حضور داشته باشد.
مقالات منتشر شده در نشریات علمی ـ پژوهشی برای رشته‌های علوم انسانی لحاظ می‌گردد.

مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی ـ پژوهشی

تا 20 امتیاز(هر مقاله)

نگارش / ترجمة کتاب کامل علمی(مخصوص رشته‌های علوم انسانی)

تا 100 امتیاز (به ازای هر کتاب)

کتاب باید غیر کمک درسی باشد. امتیاز با توجه به محتوای کتاب و اعتبار ناشر(توسط ناشر معتبر) و براساس ضرایب آیین‌نامة ارتقا محاسبه می‌شود (حداکثر 200 امتیاز)

نگارش / ترجمة فصل کتاب علمی(مخصوص رشته‌های علوم انسانی)

تا 15 امتیاز (به ازای هر فصل)

* متقاضیانی که دارای مدال طلای المپیاد دانش‌آموزی هستند، معادل رتبه‌های برتر کنکور سراسری در نظر گرفته می‌شود.

 

دانلود فایل شیوه نامه