چهارشنبه 12 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها>معرفی برنامه ها وتسهیلات حمایتی>حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله محور (طرح شهید بابایی)>شیوه‌نامة حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی)

باسمه تعالی

شیوه‌نامة حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور
(طرح شهید بابایی)


مقدمه

در راستای اجرایی سازی اقدامات 1-1-3، 1-1-4، 1-2-1، 2-1-1، 2-1-2، 2-1-4، 2-2-2، 2-2-3، 3-1-2، 4-1-5، 5-1-2، 5-1-6 از سند راهبردی کشور در امور نخبگان و به منظور ایجاد فضای نشاط علمی در دانشگاه ها، آشنایی دانشجویان با نیازها و مسائل کشور و ترغیب آنان برای کارِ گروهی، بنیاد ملّی نخبگان از برگزاری رویدادهای رقابتی مسئله‌محور پیرامون حل مسئله‌های کشور، حمایت می‌کند. بر این اساس، شیوه نامة «حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور» که به گرامی‌داشت یاد سرلشگر شهید خلبان عباس بابایی با عنوان «طرح شهید بابایی» نام‌گذاری شده، به شرح زیر تصویب می‌شود:

مادّة 1: تعاریف

در این شیوه‌نامه، عنوان‌های اختصاری زیر، جایگزین عبارت‌های کامل آن‌ها می‌شود:
الف. «بنیاد» به‌جای «بنیاد ملّی نخبگان»؛

ب. «معاونت آینده‌سازان» به‌جای «معاونت آینده‌سازان بنیاد»؛ و «معاون آینده‌سازان» به‌جای «معاون آینده‌سازان بنیاد»؛

ج. «دانشجویان مستعد» به‌جای دانشجویان یا طلابی که به واسطة «شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی» و «شیوه‌نامة شناسایی و پشتیبانی از مستعدان برتر حوزوی کشور در زمینه‌های «آموزش»، «پژوهش» و «تبلیغ وامور فرهنگی» به عنوان مستعد تحصیلی انتخاب شده‌اند یا دارای سایر شرایطی هستندکه معاونت آینده‌سازان حسب رویداد رقابتی، آن را به عنوان امتیازی خاص برای دانشجویان شرکت کننده اعلام کرده است؛

د. «رویداد رقابتی» مسابقه‌ای علمی ـ تیمی است که میان تیم های دانشجویی برگزار می‌گردد و تیم های دانشجویی در مدتی معین برای ارائة خط‌مشی و راه‌حل یک مسئله، در چارچوب مقررات ذی‌ربط به رقابت با یکدیگر می‌پردازند؛

هـ. «تیم دانشجویی» تعدادی از دانشجویان یا طلاب حوزه های علمیه که در رشته‌های مختلف علمی در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و حوزه‌های علمیة کشور مشغول به تحصیل هستند و برای شرکت در رویدادی رقابتی تشکیل گروه می‌دهند؛

و. «صاحب مسئله» نهادی دولتی یا غیردولتی است که به صورت مستقیم و یا از طریق کارگزار برگزاری، نیاز یا مسئله‌ای را به منظور برگزاری رویداد، به بنیاد پیشنهاد می دهد؛

ز. «ذی نفع» نهادی دولتی یا غیردولتی است که می‌تواند از نتایج گروه‌های دانشجویی، در راستای اهداف و برنامه های خود بهره گیرد؛

ح. «مسئله» موضوع یا نیازی است که از سوی نهاد صاحب مسئله یا کارگزار برگزاری به عنوان موضوع برگزاری رویداد رقابتی معرفی شده است؛

‌ط. «کارگزار برگزاری» مجموعه یا نهادی است دولتی یا غیردولتی که وظایف سپرده شده از طرف بنیاد را در راستای برگزاری رویداد رقابتی بر عهده می گیرد؛

ی. «حامی» نهادی دولتی یا غیردولتی است که از رویداد رقابتی مسئله‌محور به شکل های مختلف حمایت می‌کند؛

ک. «شورای راهبری» منظور شورایی است که ساختار و وظایف آن در مادّة 3 شیوه‌نامه تعریف شده است.

مادّة 2: اهداف
 
مهم‌ترین اهداف حمایت از رویدادهای رقابتی به شرح زیر است:

2ـ1. ایجاد فضای پرنشاطِ علمی و پژوهشی میان دانشجویان به ویژه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین طلاب سطح 2 و 3؛
2ـ2. آشنا نمودن دانشجویان، به ویژه دانشجویان مستعد با نیازها و مسائل جامعه و صنعت؛
2ـ3. ترغیب و توانمندسازی دانشجویان مستعد به انجام کارِ گروهی؛
2ـ4.کمک به شبکه‌سازی در اجتماع نخبگانی با هدف تقویت همکاری‌های علمی و فناورانه؛
2ـ5.کمک به ایجاد و تسهیل ارتباط میان اجتماع نخبگانی و سایر بخش‌های اجتماعی و صنعتی به منظور حل مسائل کشور؛
2ـ6. تشویق نهادهای دولتی و غیردولتی در راستای حل مشکلات و مسائل جامعه و صنعت توسط مستعدان برتر.

مادّة 3: شورای راهبری

3-1. اعضای شورای راهبری عبارتند از:
الف. معاون آینده‌سازان (رئیس شورا)؛
ب. یکی از مدیران معاونت آینده‌سازان (دبیر شورا)؛
ج. دست کم 3 تن از متخصصان رشته‌های مختلف دانشگاهی و افراد مجرب نهادهای مختلف که در زمینة برگزاری رویداد یا شناسایی مسائل و نیازهای کشور، صاحب تجربه و اندیشه‌اند؛

تبصره: افراد بند «ج»، با پیشنهاد معاون آینده‌سازان و تأیید قائم مقام رئیس بنیاد به مدت یک سال به عضویت شورای راهبری منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

3-2. وظایف شورای راهبری عبارت است از:

الف. بررسی صلاحیت های عمومی و تأیید صاحبان مسئله، حامیان و ذی‌نفعان؛
ب. بررسی و ارائه تعریف روشنی از مسئلة مناسب برای برگزاری رویداد رقابتی؛
ج. شناسایی و انتخاب کارگزار برگزاری رویداد رقابتی؛
د. تعیین ناظران علمی به منظور نظارت بر فرایندهای رویداد رقابتی؛
هـ . تأیید کارگروه های علمی و اجرایی و همچنین برنامه ارائه شده از سوی کارگزار برگزاری رویداد رقابتی؛
و. بررسی گزارشات برگزاری و ارزیابی رویداد و ارائه مشاوره و رصد اقدامات پسینیِ کارگزار برگزاری برای تیم های برگزیده در رویداد؛
ز. تصمیم‌گیری در موارد خاص مرتبط با امور برگزاری رویداد رقابتی و ساختار تیم های دانشجویی.

مادّة 4: شرایط رویداد رقابتی

رویداد رقابتی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

4-1. مبتنی بر مسئله بوده و در راستای حل یک یا تعدادی از مسائل مورد نیاز جامعه یا صنعت طراحی شده باشد؛
4-2. صاحب مسئله یا ذی‌نفعان مشخصی داشته باشد؛
4-3. مسئله متناسب با سطح دانش و بینش دانشجویان دورة کارشناسی و کارشناسی‌ارشد (یا دوره های معادل) باشد؛
4-4. مناسب برای انجام فعالیت‌های گروهی دانشجویی باشد؛
4-5. طیّ دوره‌ای حداکثر نُه ماهه قابل برگزاری باشد؛
4-6. ترجیحاً زمینة همگرایی علم و فنّاوری و بهره‌گیری از عرصه‌های مختلف علمی در آن وجود داشته باشد؛
4-7. بروندادها و دستاوردها و اثرات آن ملموس بوده و ترغیب‌کنندة دانشجویان به حل آن باشد؛
4-8.حاوی برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی برای تمامی تیم های دانشجویی باشد؛
4-9. بعد از اتمام رویداد رقابتی، دستاوردهای تیم‌های دانشجوییِ برگزیده توسط صاحب مسئله/ ذی‌نفعان در رفع مشکل/ نیاز و خدمت‌رسانی به کشور بکار گرفته شود یا تیم دانشجویی بتواند از دستاوردهای آن در راستای ایجاد کسب‌وکار و خدمت‌رسانی به کشور بهره‌ گیرد.

تبصره: دارا بودن صاحب مسئله برای اجرای رویداد رقابتی اولویت محسوب می شود. چنانچه رویدادی فاقد صاحب مسئله باشد، ضروری است که ذی‌نفعان مشخصی داشته باشد و بتوان بر اساس خروجی¬های حاصل، تیم¬های دانشجویی را به ذی‌نفعان معرفی کرد.

مادّة 5: وظایف و تعهدات‌کارگزار برگزاری

مهم‌ترین وظایف کارگزار برگزاری رویداد به شرح زیر است، همچنین سایر وظایف و مسئولیتهای کارگزار از طریق عقد قرارداد/تفاهم نامه/ تعهد نامه همکاری با بنیاد به طور کامل متناسب با نوع مسئله و جامعه مخاطب آن، تعیین می‌گردد.

5-1. احصای مسئله، صاحب مسئله و ذی‌نفعان و معرفی آن به معاونت آینده‌سازان؛
5-2. احصای حامیان و جلب حمایت مادّی و معنوی آنان؛
5-3. تشکیل‌کارگروه علمی رویداد رقابتی به منظور تبیین صورت دقیق مسئله و تدوین مقررات لازم برای برگزاری، نظارت و ارزیابی رویداد رقابتی مترتب به مسئله مورد نظر؛
5-4. تشکیل کارگروه اجرایی رویداد رقابتی برای تدوین برنامه زمان‌بندی، تقویم برگزاری و فرایند اجرایی آن به معاونت آینده‌سازان؛
5-5. ایجاد سامانه برای اطلاع‌رسانی و ثبت‌نام تیم‌های دانشجویی؛
5-6. اجرای رویداد رقابتی بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده و تعیین برگزیدگان از میان تیم‌های دانشجویی؛
5-7. طراحی مسیر و پیگیری ادامة فعالیت تیم های برگزیده در راستای بکارگیری نتایج فعالیت آنان با همکاری بنیاد؛
5-8. تهیة فرایند ارزیابی رویداد بر اساس معیارهای مندرج در مادّة 10 شیوه‌نامه.

مادّة 6: شرایط، وظایف و تعهدات صاحب مسئله/ ذی‌نفعان

6-1. دارا بودن صلاحیت‌های عمومی برای فعالیت در نظام نخبگانی با تشخیص شورای راهبری و تأیید معاونت آینده‌سازان؛
6-2. همکاری با «کارگزار برگزاری» و «شورای راهبری» در راستای تعریف صورت مسئلة مناسب رویداد رقابتی؛
6-3. مشارکت در تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای رویداد (اعم از هزینه های آموزش و توانمندسازی تیم های دانشجویی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائة راهکارهای حل مسئله و تأمین جوایز تیم¬های برتر)، یا خرید نتایج تیم هایی که موفق به دستیابی به خروجی های موردانتظار شده‌اند؛

6-4. همکاری با معاونت آینده‌سازان و کارگزار برگزاری به منظور ادامة فعالیت تیم‌های دانشجویی.

مادّة 7: شرایط، وظایف و تعهدات حامی

حامی در راستای به انجام رساندن مسئولیت اجتماعی خود در زمینة تربیت، رشد و شکوفایی سرمایة گرانقدر نیروی انسانی در کشور و همچنین انجام وظایف محوّله به کلیة نهادها در زمینة اجرای «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» مبنی بر هدایت صاحبان استعدادهای برتر با استفاده از توانمندی های بخش های دولتی و غیر دولتی (راهبرد ملّی 2 از راهبردکلان 1) و همچنین زمینه‌سازی برای پرورش افراد نخبه و شکل گیری گروه های نخبه در جامعه (راهبرد ملّی 2 از راهبرد کلان 2)، نسبت به حمایت مادّی و معنوی از رویداد، تیم های دانشجویی و همچنین تیمهای برتر اقدام می کند. شرایط و وظایف حامی به شرح زیر است:

7-1. دارا بودن صلاحیت‌های عمومی برای فعالیت در نظام نخبگانی با تشخیص شورای راهبری و تأیید معاونت آینده‌سازان؛
7-2. مشارکت در تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور آموزش و توانمندسازی تیم های دانشجویی و تمهید کل یا بخشی از تجهیزات مورد نیاز تیم¬ها برای دستیابی و ارائة راهکارهای حل مسئله؛
7-3. مشارکت در تأمین جوایز تیم های برگزیده.

مادّة 8: تسهیلات

تیمهای دانشجویی منتخب، مشمول بهره‌مندی از تسهیلات زیر می‌شوند:

8-1. اعطای امتیاز به اعضای تیم های دانشجویی برگزیده برای بهره‌مندی از تسهیلات ویژة دانشجویان و دانش‌آموختگان برتر در بنیاد (مطابق مقررات ذی‌ربط)‌؛
8-2. حمایت مالی از تیم های دانشجویی متناسب با تعداد دانشجویان مستعدی که در ساختار تیم ها مشارکت داشته‌اند؛
8-3. اعطای لوح تقدیر و جوایز نقدی/ غیرنقدی به تیم های دانشجویی برگزیده؛
8-4. همکاری با کارگزار برگزاری در معرفی تیم ها و نتایج آنها به صاحبان مسئله، ذی‌نفعان و سایر نهادهای مرتبط (معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری، پارک های علم و فنّاوری و صندوق های حمایتی) به منظور بهره‌مندی از نتایج تیم¬ها و حضور اعضای آنها در برنامه‌های مرتبط با کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان؛

مادّة 9: فرایند اجرا

9-1. معاونت آینده‌سازان یا کارگزار برگزاری، نیاز یا مسئله و همچنین صاحب مسئله و ذی‌نفعان را احصا می‌کند.
9-2. شورای راهبری، مسائل پیشنهادی و صاحبان مسائل و ذی‌نفعان را بررسی و در صورت احراز شرایط لازم، به معاون آینده‌سازان اعلام می‌دارد.
9ـ3. معاون آینده‌سازان ضمن ارائة نتیجة گزارش شورای راهبری، میزان و نحوة حمایت از تیم های شرکت کننده و میزان مشارکت بنیاد در جوایز را به ریاست بنیاد، پیشنهاد می‌دهد.
9-3. رئیس بنیاد، موافقت یا مخالفت خود را برای برگزاری رویداد رقابتی و همچنین میزان و نحوة مشارکت بنیاد در حمایت از تیم هاو میزان مشارکت بنیاد در جوایز تیم های برگزیده را تعیین و به معاونت آینده‌سازان ابلاغ می نماید.
9-4. بنیاد با کارگزار برگزاری، قرارداد/ تفاهم نامه/ تعهدنامه‌های مورد نیاز را حسب موضوع رویداد، نوع مسئله برای اجرای رویداد و اقدامات مورد نیاز پس از رویداد، منعقد می کند.

9-5. شورای راهبری به منظور نظارت و ارزیابی فعال از روند برگزاری رویداد رقابتی، از میان متخصصان ذی‌ربط، فرد یا افرادی را به عنوان ناظر علمی رویداد، تعیین می‌کند.
9-6. کارگزار برگزاری، بر اساس وظایف مندرج در این شیوه‌نامه و سایر موارد مورد توافق، نسبت به برگزاری رویداد اقدام می نماید.
9-7. تیم های برگزیده از سوی کارگزار، به همراه گزارش جامعی از برگزاری رویداد به شورای راهبری ارائه می گردند.
9-8. اقدامات توافق شده با کارگزار در خصوص تیم های برگزیده پس از اتمام رویداد توسط کارگزار دنبال شده و گزارش‌های مربوطه به شورای راهبری ارائه می گردد.

مادّة 10: فرایند ارزیابی

به منظور ارزیابی رویداد، لازم است کارگزار برگزاری، ، فرایند ارزیابی را مطابق معیارهای ذیل، تهیه و به تأیید شورای راهبری برساند و پس از اجرای فرایند ارزیابی، گزارش آن را به معاونت آینده سازان ارائه نماید.

مهم‌ترین ملاک های ارزیابی به شرح ذیل است:

10-1. تعداد افراد و تیم های شرکت‌کننده و میزان رضایت مندی آنان از فرایند برگزاری رویداد؛
10-2. تعداد و میزان حمایت حامیان؛
10-3. تعداد و میزان حضور صاحبان مسئله و ذی‌نفعان و کمیّت و کیفیت بهره مندی آنان از نتایج رویداد؛
10-4. عملکرد کیفی تیم های دانشجویی در حل مسئله؛
10-5. اقدامات آتی انجام شده در بکارگیری نتایج تیم های دانشجویی به صورت کیفی و کمّی.

مادّة 11: سیاست های حاکم بر اجرای شیوه‌نامه

علاوه بر لحاظ اصول اساسی حاکم بر «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» در تدوین این شیوه نامه، سیاست های اجرای شیوه‌نامه مطابق ذیل تبیین می‌گردد:

11-1. تربیت و توانمندسازی استعدادهای دانشجویی در بستر حل یک مسئلة واقعی در قالب یک تیم دانشجویی جهت هویّت بخشی و شکل گیری گروه های نخبه؛
11-2. آشنا کردن استعدادهای برتر با نیازهای واقعی جامعه و کمک به زمینه سازی برای فعالیت آنان در جهت حل مسائل و پیشبرد اهداف نظام؛
11-3. تلاش برای ترغیب استعدادهای برتر به حضور و مشارکت در عرصه های خدمت‌رسانی به جامعه و صنعت و طیِ مسیر نخبگانی؛
11-4. ارائة روش های جدید و جستجوگرانه برای احصای گروه های صاحب استعداد با هدف وسعت بخشی به دامنة نخبگی و ظرفیت¬های نخبگانی‌کشور؛
11-5. توجه به تنوع عرصه های خدمت‌رسانی و اثربخشی در جامعه با تلاش برای ترغیب ورود صاحبان مسئله از حوزه های مختلف؛
11-6. زمینه‌سازی برای تداوم فعالیت های نخبگانی با تأکید بر استمرار و ادامة فعالیت‌گروه‌های دانشجویی پس از پایان رویداد.

مادّة 12: تفسیر مفاد و نظارت

شرح موارد مسکوت، تفسیر مفاد و نظارت بر اجرای صحیح مفاد شیوه‌نامه بر عهدة معاونت آینده‌سازان است و تشخیص و تصمیم‌گیری در موارد خاص، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملّی است و لازم است معاونت آینده‌سازان، در هر سال، گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و به شورای معاونین و رئیس بنیاد ارائه کند.

مادّة 13: تصویب و اجرا

این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، سیزده مادّه و دو تبصره در تاریخ 1399/2/22به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس بنیاد ملی نخبگان: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601

آدرس بنیاد نخبگان استان گیلان: رشت- میدان بسیج (صیقلان)-کوچه شهید حمیدرضا صادقی- جنب شورای اسلامی شهر رشت کد پستی 34173-41836  تلفن: 33360900-013 دور نگار: 33321611-013 آدرس الکترونیکی: guilan@bmn.ir