باسمه تعالی
 

شیوه‌نامة حمایت از دانش‌­آموختگان برترِ دانشگاهی
 

مقدمه

به استناد تبصرة مواد  3 و 4 آیین­ نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «الف-4» و «ب-3» از مادّۀ 4 آیین­ نامه و با هدف شناسایی دانش ­آموختگان توانمند دانشگاهی، ارتقای فرهنگ اسلامی‌ـ ایرانی و رفع بخشی از نیازهای معیشتیِ برگزیدگان علمی، دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه ­نامه می­توانند از تسهیلاتِ حمایت از دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی بهره­ مند شوند.


مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه ­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است ­که صحت مدارک صادرة آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.

ج.آیین ­نامه: منظور «آیین­ نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش ­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.

د. دانش ­آموختة برتر: منظور هر یک از دانش ­آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «الف- 4» و «ب-3» از مادّۀ 4 آیین ­نامه است.

ه‍ . معاونت آینده سازان: منظور معاونت آینده سازان بنیاد است.

و. دستگاه اجرایی: منظور هر یک از دستگاه ­های موضوع مواد 5 و 117 از «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/7/1386 است.


مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان دورة کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر، می ­توانند از تسهیلات بهره­مند ‌شوند:

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان از مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.

ب. دانش‌آموختگان دورة کارشناسی دست‌کم 120 امتیاز، دورة کارشناسی‌ارشد دست‌کم 200 امتیاز و دورة دکتری تخصصی دست‌کم 250 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 کسب‌کرده باشند. تصمیم­ گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات بر عهده کارگروهِ موضوع مادّة 4 می ­باشد.

تبصرة: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص و فوق تخصص» موردتأیید وزارت بهداشت؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دورة «کارشناسی ارشد» و دورة «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.


مادة 3: تسهیلات

مشمولان این تسهیلات، حداکثر دو سال پس از برگزیده شدن، می ­توانند از تمام یا بخشی از مزایای زیر بر اساس نظر کارگروه موضوع ماده 4 بهره‌مند ‌شوند:

3-1. وام خرید / ساخت مسکن

3-2. هدیة ازدواج

3-3. سایر تسهیلات فرهنگی- رفاهی ( از قبیل وام اضطراری ، سفرهای زیارتی و مشابه‌آن) مطابق مقررات بنیاد

3-4. معرفی به دستگاه ­های اجرایی در صورت استعلام دستگاه

تبصرة 1: مشمولان حداکثر سه سال پس از برگزیده شدن مجازند از تسهیلات بند «3-1» بهره‌مند شوند.

تبصرة 2: مبلغ اعتبار هر یک از بندهای این مادّه سالیانه از سوی رئیس بنیاد تعیین می‌شود.
 

مادّة 4 : فرایند اجرا


فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:

الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می­ کند.

ب. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­ کند.

ج. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر» متشکل از معاون آینده‌سازان یا یکی از مدیران حوزة معاونت آینده سازان (رئیس کارگروه) و دست‌ِکم سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبة امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون آینده سازان منصوب می‌شوند.
د. بنیاد به برگزیدگان اطلاع رسانی می‌کند.

تبصرة 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود 6 ماه بعد از آخرین درخواست خود و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

مادّة 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه ­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت آینده سازان است. تشخیص و تصمیم‌گیری در موارد خاص، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملّی نخبگان است. همچنین معاونت آینده‌سازان لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه‌کند.


مادّة 6: تصویب و اجرا


این شیوه ­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و پنج تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین شیوه‌نامه‌های «بهره‌مندی دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی از تسهیلات فرهنگی- رفاهی» و «بهره‌مندی دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی از تسهیلات جذب در دستگاه‌های اجرایی» می‌شود و از تاریخ امضا لازم الاجرا است.


پی دی اف جدول یک


پی دی اف ادامه جدول یک