باسمه تعالی

 

شرح تفصیلی تسهیلات اعطایی به مستعدان برترِ حوزوی (فایل pdf)

در زمینه‌های «آموزش»، «پژوهش»، «تبلیغ و امور فرهنگی»

 

مقدمه

بر اساس تبصرة 1 مادّة 6 شیوه‌نامة «شناسایی و پشتیبانی از مستعدان برترِ حوزوی کشور در زمینه‌های «آموزش»، «پژوهش»، «تبلیغ و امور فرهنگی»‌، شرح تفصیلی تسهیلات اعطایی به مستعدان برتر حوزوی به شرح زیر تصویب می‌شود:1. جدول عناوین تسهیلات اعطایی به مستعدان برتر حوزوی در هر یک از مقاطع و عرصه‌ها

ردیف

عرصه­ها و مقاطع

 

عنوان تسهیلات

آموزش

پژوهش

تبلیغ و امورفرهنگی

سطح2

سطح3

سطح4

خارج

سطح2

سطح3

سطح4

خارج

سطح3

سطح4

خارج

1

اعتبار توان‌مندی آموزشی و مهارتی

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

2

اعتبار آموزش‌یاری

ــ

P

P

P

ــ

P

P

P

P

P

P

3

اعتبار علمی ـ اجرایی

ــ

P

P

P

ــ

P

P

P

P

P

P

4

اعتبار فرهنگ‌یاری

ــ

P

P

P

ــ

P

P

P

P

P

P

5

اعتبار راتبه علمی-فرهنگی-اجرایی

P

ــ

ــ

ــ

P

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

6

اعتبار اجرای پایان‌‌نامه و رساله علمی

ــ

P

P

P

ــ

P

P

P

P

P

P

7

اعتبار اجرای پایان‌‌نامه و رساله علمی خاص

ــ

P

P

P

ــ

P

P

P

P

P

P

8

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

ــ

P

P

P

ــ

P

P

P

P

P

P

9

اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

ــ

ــ

P

P

ــ

ــ

P

P

ــ

P

P

10

اعتبار ارتباطات علمی

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

11

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

ــ

ــ

P

P

ــ

ــ

P

P

ــ

P

P

12

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

ــ

ــ

P

P

ــ

ــ

P

P

ــ

P

P

13

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی

ــ

ــ

P

P

ــ

ــ

P

P

ــ

P

P

14

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی (طرح شهید احمدی‌روشن)

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

15

هدیة ازدواج

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

 

 

 

2. تسهیلات و شرایط بهره‌مندی از آن

 

2ـ1.  اعتبار «توان‌مندی آموزشی و مهارتی» برای شرکت طلبه در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و مهارتی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل، تدریس، پژوهش، ‌ایده‌پردازی، تبلیغ و امورفرهنگی، نوآوری و کارآفرینی اعطا می‌شود. اعطای این اعتبار منوط به ارائة گواهی شرکت درکارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و مهارتی مربوط است و بر اساس میزان هزینه‌کرد پرداخت می‌شود.

 

2ـ2. اعتبار «آموزش‌یاری» شامل‌کارمزد دستیاری آموزشی طلبه زیر نظر یکی از اساتید مدرسه/مؤسسة حوزوی متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌یاری مورد تأیید مراکز نخبگانی حوزوی و بنیاد ملی، در هر ‌سال تحصیلی در قبال فعالیت آموزش‌یاری، به طلبه پرداخت می‌شود. فعالیت‌های آموزش‌یاری شامل: تدریس حوزوی، برگزاری کلاس‌های مشاوره تحصیلی، کمک در تصحیح برگه‌های طلاب، کمک در سازمان‌دهی مطالب درسی استاد برای ارائه در محیط الکترونیکی، همراهی طلاب در بازدیدهای علمی، فعالیت‌های میدانی، امور کارگاهی و موارد مشابه است.

 

2ـ3. اعتبار «علمی ـ اجرایی» شامل کارمزد دستیاری پژوهشی طلبه زیر نظر یکی از اساتید مدرسه/ مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد علمی ـ اجرایی مورد تأیید مراکز نخبگانی حوزوی و بنیاد ملی و نیز دستیاری مدیریتی  طلبه زیر نظر مدیر مدرسه/ مؤسسة متبوع ، در هر ‌سال تحصیلی در قبال فعالیت علمی ـ اجرایی، به طلبه پرداخت می‌شود. فعالیت‌های علمی ـ اجرایی شامل: کمک در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوّب، کمک در تدوین کتاب‌های علمی و تخصصی و کمک در فعالیت‌های پژوهشی مدرسه/ مؤسسه از قبیل همکاری علمی در کنفرانس‌ها، کارگاه‌های آموزشی، آماده‌سازی نشریات علمی، همکاری در اداره امور علمی و اجرایی مدرسه/ مؤسسة متبوع و سایر موارد مشابه با تأیید معاونت آینده‌سازان، است.

 

2ـ4. اعتبار «فرهنگ‌یاری» برای دستیاری فرهنگی طلبه در هر سال تحصیلی در قبال فعالیت فرهنگ‌یاری، است. فعالیت‌های فرهنگ‌یاری شامل: کمک در امور فرهنگی و تبلیغی مراکز و مؤسسات مرتبط است.

 

2ـ5. اعتبار «راتبة علمی ـ فرهنگی ـ اجرایی» در هر نیم‌سال تحصیلی، در قبال ماهانه 20 ساعت کار علمی، فرهنگی و اجرایی در مدرسه/مؤسسة متبوع، با تأیید معاونت ذی‌ربط مدرسه/مؤسسه، به طلبه پرداخت می‌شود.

 

2ـ6. اعتبار «اجرای پایان‌نامه/ رساله» برای پایان‌نامه‌هایی که طرح آن تا پیش از پایان شهریورماه  1399 در مراکز ذی‌ربط حوزوی به تصویب برسد، صرفاً در قبال هزینه‌های تجهیزاتی مترتب بر اجرای پایان‌نامه/ رساله، پرداخت می‌شود.

 

2ـ7. اعتبار «اجرای پایان‌نامه/ رساله خاص» به پایان‌نامه‌های با موضوع‌های دارای اولویت‌ پژوهشی موردنظر بنیاد پرداخت می‌شود.

 

تبصرة 1: فعالیت‌های مربوط به انجام پایان‌نامه/ رساله، جزء فعالیت‌های علمی-اجرایی محسوب نمی‌شود.

 

2ـ8. اعتبار «شرکت در مجامع علمی داخلی» به منظور شرکت طلاب مستعد برتر مقاطع سطح 3 ، 4 و مقطع خارج در همایش‌ها (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی) داخل کشور و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی آنان و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی مبنی بر نام‌نویسی و حضور در مجمع، پرداخت می‌شود.

 

2ـ9. اعتبار «شرکت در مجامع علمی خارجی» به منظور شرکت طلاب مستعد برتر مقطع سطح 4 و مقطع خارج در همایش‌های علمی خارج ازکشور (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی آنان و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی مبنی بر نام‌نویسی و حضور در مجمع، پرداخت می‌شود.

 

2ـ10.اعتبار «ارتباطات علمی» شامل کمک‌هزینة «اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی» که اشتراک آنها توسط یکی از مدارس حوزه  صورت گرفته‌ باشد و «خریدکتاب‌های علمی مرتبط با رشتة تحصیلی» است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.

 

2ـ11. اعتبار «اعزام به فرصت‌ مطالعاتی داخلی» به منظور ایجاد ارتباط مستعدبرتر با نهادهای علمی کشور است‌که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع، پذیرش از یکی از دانشگاه‌های سطح یک در عرصه علمی مرتبط با موضوع تحقیق و تأیید مراکز نخبگانی حوزوی، حداکثر به مدت نُه‌ماه به طلاب مستعد برتر سطح 4 و مقطع خارج پرداخت می‌شود.

 

2ـ12. اعتبار «اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی» به منظور ایجاد ارتباط مستعدبرتر با نهادهای علمی خارج ازکشور است که پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع، پذیرش از نهاد مقصد و تأیید مراکز نخبگانی حوزوی و بنیاد ملی، به طلاب مستعد برتر سطح 4 و مقطع خارج اعطا می‌شود.

 

تبصرة 2:   نهاد مقصد فرصت مطالعاتی خارجی باید یکی از مؤسسات آموزشی و پژوهشی که در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی جایگاه بهتر از 200 در عرصه علمی مورد درخواست دارد، بوده و همچنین مورد تأیید مراکز نخبگانی حوزوی باشد. ضمناً فرصت‌هایی‌که موضوع آن‌ها، مرتبط با اولویت‌های پژوهشی حوزه و نظام باشد، در اولویت قرار می‌گیرند.

 

تبصرة 3:  هر مستعدبرتر، در طول دوره حمایت، صرفاً یک بار می‌تواند از کمک‌هزینة اعزام به فرصت‌ مطالعاتی خارجی بهره‌مند شود.

 

تبصرة 4:  اضافه مبلغ مربوط به طلاب متأهل مشمول اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی، به مستعد برتری پرداخت می‌شود که همسر و فرزندان وی او را در سفر همراهی‌کنند.

 

2ـ13.  مجوز خروج از کشور: طلاب مستعد برتر برای خروج از کشور به منظور  شرکت در مجامع علمی، بهره‌مندی از فرصت مطالعاتی و یا شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی خارج ازکشور، در صورت تأیید مراکز نخبگانی حوزوی و بنیاد ملّی نخبگان، می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه برای خروج از کشور بدون سپردن وثیقه استفاده کنند.

 

2ـ14.  اعتبار «هستة مسئله‌محور پژوهشی» به منظور تشکیل هسته‌ پژوهشی بر اساس شیوه‌نامة حمایت از هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی(طرح شهید احمدی روشن)، اعطا می‌شود.

 

2ـ15. «هدیة ازدواج» با هدف ترغیب سنت حسنة تشکیل خانواده و در صورت ارائة اسناد مثبته مبنی بر ازدواج طلبه در بازة زمانی مذکور در جدول پیوست، به طلبه اعطا می‌شود.

 

تبصرة 5: میزان اعتبار مالی و سقف ریالی تسهیلات اعطایی به مستعدان برتر حوزوی، به صورت سالانه با پیشنهاد شورای شناسایی برگزیدگان حوزوی و تأیید رئیس بنیاد، تعیین خواهد شد.

 

شرح تفصیلی تسهیلات اعطایی به مستعدان برتر حوزوی مشتمل بر یک مقدمه، دو بند و پنج تبصره در تاریخ 1399/2/1به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ تصویب لازم است.
((فایل pdf)