برگزیدگان ادبی در هر یک از حوزه‌های ادبیات شامل: «شعر»، «داستان» و «تخصص‌های زبانی و ادبی (از جمله: نویسندگی، ویرایش، آموزش زبان فارسی، ترجمه، زبان‌شناسی و پژوهش زبانی‌وادبی)» و در دو ردة «سرآمد ادبی» و «مستعد برتر ادبی» تعریف می‌شوند.

 

2ـ1. شروط لازم

 شروط لازم برای بهره‌مندی از تسهیلات برگزیدگان ادبی به شرح زیر است:

1. مستعدان برتر ادبی باید واجد ویژگی‌های زیر باشند:

الف. آثار زبانی و ادبی آنان دارای نشانه‌هایی خلاقانه، نوآورانه، واجد ارزش‌های ادبی و متفاوت باکار عموم باشند.

ب. احوال و آثار آنان معرف تخلّق به ادب اسلامی، التزام عملی به نظام اسلامی و آیین ملّی باشد.

ج. در محدودة سنی 15 تا 40 سالگی باشند.

 
2. سرآمدان ادبی باید واجد ویژگی‌های زیر باشند:

الف. صاحب سبک و شیوه‌ای نوآورانه درآفرینش‌آثارادبی بوده، سال‌های متمادی از عمر خود را در آن شاخة ادبی به صورت فعال و پیشرو سپری‌کرده باشند.

ب. احوال و آثار آنان معرف تخلّق به ادب اسلامی، التزام عملی به نظام اسلامی و آیین‌ ملّی باشد.

ج. در محدودة سنی بالاتر از 40 سال باشند.

 

2ـ2. شروط کافی

برگزیدگان باید اولاً حدنصاب لازم، دست‌کم 150 امتیاز (در ردة مستعدان برتر ادبی) و 300 امتیاز (در ردة سرآمدان ادبی) را از فعالیت‌های نخبگانی ادبی به دست آورند و ثانیاً حائز بیشترین امتیاز در بین سایر متقاضیان در دورة بررسی باشند.

 

2ـ3. مصادیق فعالیت‌های نخبگانی ادبی

مهم‌ترین مصادیق فعالیت‌های نخبگانی ادبی به شرح زیر است:

 

1. مستعدان برتر ادبی

 الف. برگزیده شدن درآزمون‌های ورود به دانشگاه‌ها

ب. برگزیده شدن در المپیادهای ادبی

ج. برگزیده شدن به عنوان دانش‌آموختة برتر بنیاد

د. کسب جایزه‌های تحصیلی بنیاد

ب. داشتن فعالیت‌های ادبی، پژوهشی و ترویجی درحوزة ادبیات شامل: برگزیده شدن در رویدادهای معتبرادبی، نگارش‌کتاب‌های ادبی، انتشارات علمی و جز آن

 

3ـ2. سرآمدان ادبی

الف. آفرینش آثار اصیل ادبی؛ شامل: خلق اثر برجستة ادبی، ترجمة آثار فاخر ادبی به زبان فارسی، دارا بودن سبک ویژة ادبی و جزآن

ب. داشتن حُسن شهرت ادبی و علمی در اجتماع‌های تخصصی؛ شامل انتشار آثاری به زبان غیرفارسی، برگزیده شدن در رویدادهای معتبر ادبی، عضویت در مجامع معتبر ادبی و جزآن

ج. تلاش برای ارتقای زبان فارسی در سطح ملّی و بین‌المللی؛ شامل فعالیت مؤثر در انجمن‌های ادبی، تلاش برای پاسداری از زبان فارسی، همکاری در توسعة زبان فارسی در جهان و جزآن

د. داشتن فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی، ترویجی و شاگردپروری در حوزة ادبیات، اجرای طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی، انتشارات علمی، تربیت شاگردان مبرّز و جزآن

  

یادآوری 1: صرفاً فعالیت‌های مرتبط حوزة ادبیات مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 یادآوری 2: هر یک از مصادیق فوق دارای امتیازی برای شناسایی افراد مستعد و سرآمد است و داشتن شرایط یک بند الزاماً به معنای برگزیدگی نیست.