سقف ریالی تسهیلات اعطایی به مستعدان برتر حوزوی (فایل pdf)


در زمینه‌های «آموزش»، «پژوهش»، «تبلیغ و امور فرهنگی» در سال تحصیلی 99-1398

در اجرای تبصرة 2 مادّة 6 شیوه‌نامة شناسایی و پشتیبانی از مستعدان برتر حوزوی کشور» در سال تحصیلی 99-1398، هر یک از مستعدان برتر حوزوی در زمینه‌های «آموزش»، «پژوهش» و «تبلیغ و امور فرهنگی» در هر یک از مقاطع تحصیلی، می‌تواند از عناوین تسهیلات آن مقطع و حداکثر تا سقف مبلغ تعیین شده در ستون «سقف تسهیلات» جداول زیر، بهره‌مند شود. ضمن این که طلبه نمی‌تواند در هر مقطع تحصیلی، از بیش از یکی از اعتبارهای ستاره‌دار(*) بهره‌مند شود.

 

الف. تسهیلات خاص هر مقطع

الف ـ1. سطح2

 1. پیش‌شرط: انجام حداقل 80 ساعت فعالیت تبلیغی معادل 12 روز تبلیغ که باید حداقل 40 ساعت آن تبلیغ در مناطق خاص (محروم، مرزی و..) یا اماکن خاص (زندان، کمپ‌های ترک اعتیاد، بیمارستان و..) یا تبلیغ جهادی یا تبلیغ در خارج از کشور (برای مخاطبان غیر ایرانی) باشد.

   

 2. تسهیلات

عنوان تسهیلات

فعالیت‌های مورد تعهد مستعد برتر

سقف پرداخت

توضیحات

اعتبار توان‌مندی آموزشی و مهارتی

کسب مهارت‌های تکمیلی تحصیل، تدریس، پژوهش، تبلیغ و امورفرهنگی، ‌ایده‌پردازی در قالب دوره و کارگاه؛

5.000.000 ریال

1. پرداخت راتبه علمی ـ اجرایی ـ فرهنگی برای یک سال تحصیلی معادل 9 ماه است.

2. امکان دریافت اعتبار راتبه علمی ـ اجرایی ـ فرهنگی و اعتبار هسته مسئله‌محور شهید احمدی‌روشن به طور همزمان میسر نیست.

3. سهم فعالیت فرهنگ­یاری حداکثر تا 10 ساعت در ماه قابل قبول است.

 

اعتبار ارتباطات علمی

کمک‌هزینة خریدکتاب‌های علمی، اشتراک نشریات علمی که اشتراک آن توسط یکی از مدارس حوزه صورت گرفته باشد و بر اساس میزان هزینه‌کرد؛

5.000.000 ریال

* راتبه علمی ـ اجرایی ـ فرهنگی

1.کمک در تدریس، برگزاری کلاس‌های مشاوره، دستیاری پژوهشی زیر نظر یکی از اساتید در زمینه تدوین کتاب، همکاری در اداره امور علمی و اجرایی، کمک در امور فرهنگی و تبلیغی و سایر موارد مشابه در مراکز و مؤسسات حوزوی؛

2. فرهنگ‌یاری: کمک در امور فرهنگی و تبلیغی مدارس و مراکز آموزشی؛

مجموعاً 20 ساعت در ماه

به تناسب ساعت عملکرد، ماهانه

مجرد: 4 میلیون ریال

متاهل: 6 میلیون ریال

 

* اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی(طرح شهید احمدی‌روشن)

شرکت در هسته‌های مسئله‌محور و انجام پژوهش‌‌های کاربردی زیر نظر اساتید خبره بر اساس مقررات طرح شهید احمدی‌روشن بر روی مسائل مهم دستگاه­ها و سازمان­ها، که نیاز جامعه به راه حل­های علمی معتبر دارند (مانند مسائل مرتبط با: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فقه معاصر، مسائل مربوط به اقتصاد اسلامی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی)؛

مجموعاً 60 ساعت در ماه

مجرد: 8 میلیون ریال ماهانه بر اساس مقررات طرح شهید احمدی‌روشن

متأهل: 10 میلیون ریال ماهانه بر اساس مقررات طرح شهید احمدی‌روشن

 

الف ـ2. سطح3

1. پیش‌شرط: انجام حداقل 100 ساعت فعالیت تبلیغی معادل 15 روز تبلیغ که باید حداقل 50 ساعت آن تبلیغ در مناطق خاص (محروم، مرزی و..) یا اماکن خاص (زندان، کمپ‌های ترک اعتیاد، بیمارستان و..) یا تبلیغ جهادی یا تبلیغ در خارج از کشور (برای مخاطبان غیر ایرانی) باشد.

 

2.  تسهیلات

عنوان تسهیلات

فعالیت‌های مورد تعهد مستعد برتر

سقف پرداخت (ریال)

توضیحات

اعتبار توان‌مندی آموزشی و مهارتی

کسب مهارت‌های تخصصی تدریس، پژوهش، تبلیغ و امورفرهنگی، ‌ایده‌پردازی و کارآفرینی در قالب دوره و کارگاه؛

6.000.000

1. امکان دریافت اعتبار آموزشیاری، فرهنگ یاری، علمی ـ اجرایی و اعتبار هسته مسئله‌محور پژوهشی شهید احمدی‌روشن به طور همزمان میسر نیست.

2. پرداخت اعتبار آموزشیاری، فرهنگ‌یاری، علمی ـ اجرایی و اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی شهید احمدی‌روشن برای یک سال تحصیلی معادل 9 ماه است

3. سهم فعالیت فرهنگ‌یاری حداکثر تا 10 ساعت در ماه قابل قبول است.

اعتبار ارتباطات علمی

کمک‌هزینة خریدکتاب‌های علمی، اشتراک نشریات علمی که اشتراک آن توسط یکی از مدارس حوزه صورت گرفته باشد و بر اساس میزان هزینه‌کرد؛

6.000.000

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

شرکت در همایش‌های علمی معتبر داخل کشور همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی )حداکثر یک بار)؛

5.000.000

اعتبار اجرای پایان‌‌نامه

صرفاً در قبال هزینه‌های تجهیزاتی مترتب بر اجرای پایان‌نامه؛

8.000.000

* اعتبار آموزش‌یاری، فرهنگ‌یاری، همکاری علمی ـ اجرایی

1. آموزش‌یاری: تدریس، برگزاری کلاس‌های مشاوره، کمک در تصحیح برگه‌ها؛

2. همکاری علمی-اجرایی: دستیاری طلبه زیر نظر یکی از اساتید در زمینه تدوین کتاب، همکاری در اداره امور علمی و اجرایی مدرسه و برگزاری همایش ها و کارگاه های علمی؛

3. فرهنگ‌یاری: کمک در امور فرهنگی و تبلیغی مدارس و مراکز آموزشی تعیین شده؛

مجموعاً 50 ساعت در ماه

به تناسب ساعت عملکرد، ماهانه

مجرد: 5/7 میلیون ریال

متأهل: 10 میلیون ریال

* اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی(طرح شهید احمدی‌روشن)

شرکت در هسته‌های مسئله محور و انجام پژوهش‌‌های کاربردی زیر نظر اساتید خبره بر اساس مقررات طرح شهید احمدی‌روشن بر روی مسائل مهم دستگاه­ها و سازمان­ها، که نیاز جامعه به راه حل­های علمی معتبر دارند (مانند مسائل مرتبط با: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فقه معاصر، مسائل مربوط به اقتصاد اسلامی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی)؛

مجموعاً 60 ساعت در ماه

مجرد: 10 میلیون ریال ماهانه بر اساس مقررات طرح شهید احمدی‌روشن

متأهل: 12 میلیون ریال ماهانه بر اساس مقررات طرح شهید احمدی‌روشن

اعتبار اجرای پایان‌‌نا‌مه‌های خاص

به پایان‌نامه‌هایی با موضوع‌های مورد نظر بنیاد ملی نخبگان پرداخت می‌شود.

مجرد: 30.000.000

متأهل: 50.000.000

 

الف ـ3. سطح4 و  مقطع خارج:

1. پیش‌شرط: انجام حداقل 100 ساعت فعالیت تبلیغی معادل 15 روز تبلیغ که باید حداقل 50 ساعت آن تبلیغ در مناطق خاص (محروم، مرزی و..) یا اماکن خاص (زندان، کمپ‌های ترک اعتیاد، بیمارستان و..) یا تبلیغ جهادی یا تبلیغ در خارج از کشور (برای مخاطبان غیر ایرانی) باشد.

 

2. تسهیلات

عنوان تسهیلات

فعالیت‌های مورد تعهد مستعد برتر

سقف پرداخت (ریال)

توضیحات

اعتبار توان‌مندی آموزشی و مهارتی

کسب مهارت‌های تخصصی تدریس، پژوهش، تبلیغ و امورفرهنگی، ‌ایده‌پردازی و کارآفرینی در قالب دوره و کارگاه؛

7.000.000

1. امکان دریافت اعتبار آموزشیاری، فرهنگ‌یاری، علمی ـ اجرایی، عتبار هسته مسئله‌محور پژوهشی (طرح شهید احمدی‌روشن)، اعتبار فرصت مطالعاتی به طور همزمان میسر نیست.

2. پرداخت اعتبار آموزشیاری، فرهنگ‌یاری، علمی ـ اجرایی و اعتبار هسته مسئله‌محور برای یک سال تحصیلی معادل 9 ماه است.

3. سهم فعالیت فرهنگ‌یاری حداکثر تا 10 ساعت در ماه قابل قبول است.

4. اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی فقط ویژه دوره‌هایی است که طلبه در یک دانشگاه سطح 1 در عرصه علمی مرتبط با موضوع تحقیق، می‌گذراند.

5. اعتبار فرصت مطالعاتی خارجی فقط به مواردی تعلق می‌گیرد که نهاد مقصد از مؤسسات آموزشی و پژوهشی باشد که در رتبه بندی­های بین‌المللی جایگاه بهتر از 200 در حوزه مورد درخواست دارد.

6. میزان تسهیلات در فرصت مطالعاتی خارجی بر حسب نهاد مقصد متفاوت بوده و در کارگروه ذی‌ربط تعیین می‌شود و مبلغ تعیین شده در این جدول، سقف این تسهیلات است که در صورت همراهی فرزندان، به ازای هر فرزند 500 یورو به علاوه 30 میلیون ریال به مبلغ کمک هزینه افزوده می‌شود.

اعتبار ارتباطات علمی

کمک‌هزینة خریدکتاب‌های علمی، اشتراک نشریات علمی که اشتراک آن توسط یکی از مدارس حوزه صورت گرفته باشد و بر اساس میزان هزینه‌کرد؛

7.000.000

اعتبار شرکت در مجامع علمی داخلی

شرکت در همایش‌های علمی معتبر داخل کشور همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی )حداکثر دوبار)؛

5.000.000 به ازای هر همایش

اعتبار شرکت در مجامع علمی خارجی

شرکت در همایش‌های بین المللی علمی معتبر خارج کشور همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی؛

50.000.000

اعتبار اجرای پایان‌‌نامه

صرفاً در قبال هزینه‌های تجهیزاتی مترتب بر اجرای پایان‌نامه

8.000.000

* اعتبار آموزش‌یاری، فرهنگ‌یاری، همکاری علمی ـ اجرایی

1. آموزش‌یاری: تدریس، برگزاری کلاس‌های مشاوره، کمک در تصحیح برگه‌ها؛

2. همکاری علمی ـ اجرایی: دستیاری پژوهشی طلبه زیر نظر یکی از اساتید در زمینه تدوین کتاب، همکاری در اداره امور علمی و اجرایی مدرسه؛

3. فرهنگ‌یاری: کمک در امور فرهنگی و تبلیغی مراکز و مؤسسات تعیین شده؛

مجموعاً 50 ساعت در ماه

به تناسب ساعت عملکرد، ماهانه

مجرد: 11 میلیون ریال ماهانه

متأهل: 5/13 میلیون ریال ماهانه

اعتبار هستة مسئله‌محور پژوهشی(طرح شهید احمدی‌روشن)

شرکت در هسته‌های مسئله‌محور و انجام پژوهش‌‌های کاربردی بر اساس مقررات طرح شهید احمدی‌روشن زیر نظر اساتید خبره بر روی مسائل مهم دستگاه­ها و سازمان­ها، که نیاز به راه حل­های علمی معتبر دارند (مانند مسائل مرتبط با: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فقه معاصر، مسائل مربوط به اقتصاد اسلامی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی)؛

مجموعاً 60 ساعت در ماه

مجرد: 15 میلیون ریال ماهانه بر اساس مقررات طرح شهید احمدی‌روشن

متأهل: 20 میلیون ریال ماهانه بر اساس مقررات طرح شهید احمدی‌روشن

اعتبار اجرای پایان‌‌نا‌مه‌های خاص

به پایان‌نامه‌هایی با موضوع‌های مورد نظر بنیاد ملی نخبگان پرداخت می‌شود.

مجرد: 50.000.000

متأهل: 70.000.000

* کمک هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی

ارائه گواهی تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع، پذیرش از نهاد مقصد و تأیید مراکز نخبگانی حوزوی و بنیاد ملی، جهت بهره‌مندی از یکی از کمک هزینه‌های اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی و خارجی؛

داخلی (حداکثر 9 ماه) در زمان مشمولیت

مجرد: 15 میلیون ریال ماهانه، متأهل: 20 میلیون ریال ماهانه

خارجی (حداکثر 6 ماه)

مجرد: 2500 یورو به علاوة 250 میلیون ریال متأهل: 3500 یورو به علاوة 300 میلیون ریال

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی

-

 

ب. تسهیلات برای همه مقاطع

عنوان تسهیلات

توضیحات

سقف تسهیلات سالانه(ریال)

هدیة ازدواج

هدیه ازدواج منحصراً برای کسانی است که در سال تحصیلی مشمولیت ازدواج کرده‌اند.

50.000.000 ریال

 

تبصره: زمان انجام تعهدات و مشمولیت جهت دریافت این تسهیلات از اول مهرماه سال 1398 تا پایان شهریور ماه سال 1399 است.

فرایند اجرا

 

برای اجرای این مصوبه، مراحل زیر طی می‌شود:

 1. رئیس بنیاد، ظرفیت اعطای تسهیلات به مستعدان برتر حوزوی در سال تحصیلی 99-1398 را تعیین می‌کند.
 2. معاونت آینده‌سازان بنیاد ملّی نخبگان، زمان‌بندی اعطای تسهیلات را به مراکز نخبگانی حوزوی اعلام می‌کند.
 3. مراکز نخبگانی حوزوی پروندة واجدین شرایط را بررسی و گزارش آن رابرای بهره‌مندی از تسهیلات سال تحصیلی99-1398، به شورای شناسایی ارسال می‌کنند.
 4. شورای شناسایی، پس از بررسی نتایج، واجدان شرایط را تعیین و به بنیاد اعلام می‌کند.
 5. معاونت آینده‌سازان بنیاد ملّی نخبگان، بر اساس ظرفیت سالانة مورد تأیید رئیس بنیاد، برگزیدگان نهایی را تعیین و معرفی می‌کند.
 6. بنیاد ملّی نخبگان بر اساس مفاد این مصوبه، تسهیلات را به برگزیدگان نهایی اعطا می‌کند.
 7. معاونت آینده‌سازان بنیاد ملّی نخبگان، وظیفة نظارت بر حُسن اجرای شیوه‌نامه و این مصوّبه در مراکز نخبگانی حوزوی و جمع‌بندی نتایج آن را بر عهده دارد و لازم است پس از دریافت گزارش‌های شورای شناسایی حوزوی، گزارشی از اجرای آیین‌نامه را به رئیس بنیاد ارائه کند.

سقف ریالی تسهیلات اعطایی به مستعدان برتر حوزوی در تاریخ 1399/2/1به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجرای آن از تاریخ تصویب لازم است.

فایل pdf