الف- مشخصات فردی:                                                                                                                                                                                      

دکتر مسعود اصفهانی

مرتبه علمی: استاد

سال و محل تولد: 1340- رشت

آدرس: گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، صندوق پستی 1314-41635

تلفن: 33690282 013 فاکس: 33690281 013 پست الکترونیک:  esfahani@guilan.ac.ir  mesfahan@yahoo.com

ب- سوابق تحصیلی:

دانشگاه

درجه

تاریخ

رشته

دانشگاه تبریز- ایران

دانشگاه تبریز- ایران

دانشگاه تربیت مدرس- ایران

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

1364

1368

1378

زراعت و اصلاح نباتات

زراعت

زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)

ج- فرصت‌های مطالعاتی: انجام بخشی از پایان نامه دوره دکتری در انستیتو بین المللی تحقیقات برنج-  فیلیپین (1377)

د - سوابق تدریس:

دروس مرتبط با فیزیولوژی گیاهان زراعی در مقاطع کارشناسی: 1369 تا کنون، کارشناسی ارشد: از 1374 تا کنون، دکتری: از 1389 تا کنون

د- سوابق اجرایی:

معاونت اداری مالی آموزشکده کشاورزی و منابع طبیعی صومعه سرا  دانشگاه گیلان (1369- 1370)

ریاست آموزشکده کشاورزی و منابع طبیعی صومعه سرا دانشگاه گیلان (1370 - 1375 )

مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان (1378 1382)

ریاست دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد (1380 1382)

مدیر پژوهشی و فنآوری دانشگاه گیلان (1381 1382)

ریاست دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان (1382 1385)

دبیر اجرایی هشتمین کنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ایران (1383- دانشگاه گیلان)

عضو هیات مدیره انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (1383 تا 1387 و 1389 تاکنون)

عضو گروه دبیران مجله علوم زراعی ایران (1383 تا کنون)

عضو هیات مدیره انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران (1387 تا کنون)

سردبیر مجله علوم زراعی ایران (1387 تا کنون)

عضو هیات تحریریه مجله علوم گیاهان زراعی ایران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

عضو هیات تحریریه مجله به زراعی نهال و بذر (موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر)

دبیر علمی دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران (1391- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

رئیس بنیاد نخبگان استان گیلان (1393 تا کنون)

دبیر اجرایی چهاردهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی علوم راعت و اصلاح نباتات ایران (1395- دانشگاه گیلان)

ه- انتشارات علمی: 107 مقاله در مجلات علمی- پژوهشی داخل و خارج از کشور، 140 مقاله در همایش‌های علمی داخل و خارج از کشور

و- ترجمه کتاب تخصصی: چهار عنوان، تالیف: یک عنوان

ز- طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته: دانشگاهی: شش عنوان، ملی: دو عنوان

ح- راهنمایی: پایان‌نامه کارشناسی ارشد: 41 عنوان و رساله دکتری: 6 عنوان، پسادکتری: یک عنوان

سوابق