آیین‌نامة شناسایی و پشتیبانی  از برگزیدگان حوزوی‌کشور + فایل pdf

مقدمه

با توجه به فرمایش رهبر فرزانة انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «مدیریت تحولات‌کشور باید در دست نخبگان دانشگاهی و حوزوی قرارگیرد» و در اجرای اقدام‌های ملّی 1ـ1ـ1، 2ـ2ـ4 و 5ـ1ـ4 از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان (مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1391/7/11) و به منظور شناسایی اجتماعات نخبگانی در حوزه‌های علمیة کشور، این آیین‌نامه تصویب می‌شود:

مادّة1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این‌آیین‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. اجتماع حوزوی: منظور مجموعه افرادی شامل طلبه‌ها و مدرّسان حوزه‌های علمیه است‌که در یکی از مراکز مدیریت حوزه‌های علمیة‌کشور دارای پرونده هستند.

ج. فعالیت حوزوی:  منظور هر یک از فعالیت‌های مرتبط با مأموریت‌های حوزه‌های علمیه مشتمل بر ساحت‌های پنج‌گانة «آموزش»، «پژوهش»، «اخلاق‌وتربیت»، «تبلیغ و امور فرهنگی» و «مدیریت» است.

د. رویداد حوزوی: منظور هر یک از جشنواره‌ها و مسابقه‌های معتبر در زمینة فعالیت‌های حوزوی است‌که به تأیید کمیسیون‌دائمی هیئت‌امنای بنیاد رسیده باشد.

مادّة2: برگزیدگان حوزوی

بنیاد هر ساله از میان اعضای اجتماع حوزوی و با در نظرگرفتن فعالیت‌های نخبگانی آنان در ساحت‌های پنج‌گانة فعالیت حوزوی، برگزیدگان حوزوی را در دو ردة «مستعد برتر حوزوی» و «سرآمد حوزوی» شناسایی و از فعالیت‌های آنها پشتیبانی می‌کند.

 

2ـ1. مستعد برترحوزوی: فردی است‌که در یکی از ساحت‌های فعالیت حوزوی، دارای استعداد ویژه‌ای در مقایسه با سایرآحاد اجتماع حوزوی است ولی لازم است این استعداد به مدد لطف الهی، تلاش فردی و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط، هرچه بیشتر از قوّه به فعل درآید تا به «سرآمد حوزوی» تبدیل شود. مهم‌ترین شاخص‌های شناسایی مستعدان برتر حوزوی عبارت است از:

الف. دارا بودن حداکثر 40 سال

ب. دارا بودن انگیزه، اشتیاق و پشتکار در تحصیل حوزوی و باورمندی به هویت روحانیت

ج. اهتمام به امور عبادی، فضایل اخلاقی، رعایت زیّ طلبگی و حُسن خلق

د. دارا بودن تعادل شخصیتی، فکری و سیاسی، نظم و انضباط

هـ . دارا بودن خلاقیت و نوآوری در ساحت‌های پنج‌گانة فعالیت‌های حوزوی

 

2ـ2. سرآمد حوزوی: فردی است برجسته از اجتماع حوزوی‌که اثرگذاری وی در فعالیت‌های نخبگانی مرتبط محسوس باشد و تلاش‌های وی در یکی از ساحت‌های فعالیت‌های حوزوی موجب سرعت بخشیدن به رشد فضایل اخلاقی، دینی و علمی در حوزه‌های علمیه و جامعه می‌شود. مهم‌ترین شاخص‌های شناسایی سرآمدان حوزوی عبارت است از:

الف. دارا بودن حداقل 40 سال

ب. تلبس دائمی درکسوت روحانیت و رعایت زیّ روحانیت

ج. عالم بودن در حد اجتهاد در فقه یا صاحب‌نظر بودن در یکی از رشته‌های علمی برای ساحت‌های آموزش و پژوهش یا عالم بودن در سطح 4 برای سایر ساحت‌های فعالیت حوزوی

د. دارا بودن وزانت فکری، اعتدال شخصیتی، باورمندی به هویت روحانیت و اشتهار به حُسن اخلاق و رعایت موازین شرعی

 

تبصرة 1: معیارهای شناسایی «مستعدان برتر» و «سرآمدان» حوزوی بر اساس جدولی است که با پیشنهاد شورای شناسایی برگزیدگان حوزوی (موضوع مادّة 3)، به تصویب کمیسیون دائمی هیئت‌امنا می‌رسد.

تبصرة 2: تعداد برگزیدگان حوزوی و سنجه‌های ارزیابی معیارهای مذکور در تبصرة 1، بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.

 

مادّة3: شورای شناسایی برگزیدگان حوزوی[1]

برای تدوین شیوه‌نامة شناسایی سرآمدان و مستعدان برتر حوزوی و انطباق ویژگی‌های نامزدهای انتخابی با شرایط مذکور در آیین‌نامه، «شورای شناسایی برگزیدگان حوزوی» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف. معاون آینده‌سازان

ب. معاون سرآمدان و نخبگان

ج. رئیس مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه

د. رئیس مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزة علمیة خراسان

هـ . سه تن از صاحب‌نظران حوزوی (ترجیحاً از میان یک نفر از صاحب‌نظران حوزوی با معرفی مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیة خواهران، یک نفر از صاحب‌نظران حوزوی با معرفی مدیر مرکز مدیریت حوزة علمیة اصفهان و یک نفر از صاحب‌نظران حوزوی با معرفی مرکز مدیریت حوزة علمیة استان تهران)

 

تبصرة 1: اعضای موضوع این مادّه با حکم رئیس بنیاد منصوب می‌شوند.

تبصرة 2: اعضای بند «د» با پیشنهاد مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و تأیید بنیاد برای مدّت دو سال منصوب می‌شوند. انتخاب و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصرة 3:  حدود وظایف، اختیارات و فرایندکاری شورا بر اساس شیوه‌نامه‌ای است‌که به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.

تبصرة 4: دبیرخانة شورا در بنیاد تشکیل می‌شود و وظیفة تنظیم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوّبه‌ها و پیگیری اجرای آنها را بر عهده دارد.

تبصرة 6: رئیس شورا از میان یکی از اشخاص موضوع بند «الف» یا «ب» این آیین‌نامه و با تأیید و حکم ریاست بنیاد انتخاب می‌شود. دبیرخانة شورا نیز در معاونت مربوطه تشکیل خواهد شد.[2]

 

مادّة4: پشتیبانی

به منظور تسهیل مسیر فعالیت‌های نخبگانی برگزیدگان حوزوی، بنیاد با همکاری نهادهای ذی‌ربط، تسهیلاتی را به منظور زمینه‌سازی برای «رشد مستعدان برتر حوزوی» و «اثرگذاری و الگوسازی از سرآمدان حوزوی» اعطا می‌کند.

 

تبصره: شرح تفصیلی و اعتبار هر یک از جایزه‌ها بر اساس بودجة سالانة بنیاد و مطابق شیوه‌نامه‌ای است‌که به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.

 

مادّة 5: تصویب و اجرا

این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، پنج مادّه و هفت تبصره در تاریخ 1394/4/24به تصویب کمیسیون دائمی و مطابق مصوبة جلسة پنجم هیئت امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آیین‌نامة کمیسیون دائمی)، در تاریخ 1394/5/7به تصویب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و از تاریخ 1394/7/1 لازم‌الاجراست.

 

[1] . موضوع اصلاحیة هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 1397/1/8.

[2] . موضوع اصلاحیة هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 1397/12/29.

دانلود فایل آئین نامه