پنج شنبه 13 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها>معرفی برنامه ها وتسهیلات حمایتی>تسهیلات ویژه اجتماعات تخصصی غیر دانشگاهی>برگزیدگان قرآنی>شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان «حفظ» و «قرائت» قرآن‌کریم

باسمه تعالی


شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان «حفظ» و «قرائت» قرآن‌کریم


مقدمه

به استناد تبصره مادّه 2، تبصره 4 مادّه 3 و تبصره مادّه 4 آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی»؛ مصوّب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 13/3/1394؛ و نیز «شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی برگزیدگان قرآنی در حوزه‌های «حفظ» و «قرائت»»؛ مصوّب هیئت‌امنای بنیاد در تاریخ 9/4/1395؛ و به منظور تدوین فرایند شناسایی و چگونگی پشتیبانی از برگزیدگان حوزه‌های «حفظ» و «قرائت» قرآن کریم، این شیوه‌نامه تدوین و تصویب می‌شود:


مادّه1: تعاریف
برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این‌ شیوه‌نامه رعایت می‌شود:
الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی، موضوع مصوّبه هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 13/3/1394 است.

ج.گفتمان قرآنی: منظور مجموعه فعالیت‌هایی در زمینه‌های حفظ، قرائت، تفسیر، تربیت منابع انسانی، آموزش، پژوهش، تبلیغ، فرهنگ‌سازی و ترویج قرآن و معارف اهل بیت علیهم‌السّلام است‌که به منظور شناخت و شناساندن قرآن و معارف عترت علیهم‌السّلام، تقویت ایمان و انس به قرآن درآحاد جامعه صورت می‌پذیرد.
د. شورای شناسایی: منظور شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی، مطابق مفاد مادّه 3 آیین‌نامه است.
هـ . رویدادهای قرآنی: منظور هریک از مسابقه‌ها و جشنواره‌های معتبر در حوزه‌گفتمان قرآنی است‌که به تأیید کمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد رسیده باشد.

مادّه2: شناسایی برگزیدگان «حفظ» و «قرائت» قرآن‌کریم

برگزیدگان حوزه‌های «حفظ» و «قرائت» قرآن‌کریم در دو دسته «مستعدان برتر قرآنی» و «سرآمدان قرآنی» بر اساس شاخص‌های مادّه 2 آیین‌نامه و مطابق «شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی برگزیدگان قرآنی در حوزه‌های «حفظ» و «قرائت»»، برحسب کسب بیشترین امتیاز از ستون متناظر در جدول 1 شناسایی می‌شوند.


تبصره 1: دریافت دست‌کم 150 و 250 امتیاز از جدول 1 به ترتیب برای مستعدان برتر و سرآمدان قرآنی ضروری است.
تبصره 2: دارا بودن حداکثر 35 سال برای مستعدان قرآنی و حداقل 35 سال برای سرآمدان قرآنی ضروری است.
تبصره 3: برگزیدگان پس از دست کم 7 سال از آخرین انتخاب، می­توانند دوباره در فرایند ارزیابی شرکت کنند. برای این افراد، به جز پیشینه تحصیلی و تخصص علمی در زمینه علوم قرآن و عترت، تنها فعالیت­های جدید آنها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
تبصره 4: شورای شناسایی مجاز است سایر مصادیق مربوط به فعالیت نخبگانی ‌قرآنی را شناسایی و برای لحاظ در جدول‌های ذی‌ربط به بنیاد پیشنهاد کند.
مادّه 3: شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی

به منظور انطباق ویژگی‌های متقاضیان با شرایط مذکور در آیین‌نامه، «شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی» مطابق مادّه 3 آیین‌نامه و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف. معاون فرهنگی بنیاد (رئیس شورا)
ب. یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتخاب وزیر ذی‌ربط
ج. یکی از معاونان سازمان تبلیغات اسلامی با انتخاب رئیس سازمان
د. یکی از معاونان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با انتخاب رئیس مرکز
هـ . دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی
و. دو تن از صاحب‌نظران گفتمان قرآنی

تبصره 1: اعضای موضوع این مادّه با حکم رئیس بنیاد منصوب می‌شوند.
تبصره 2: مسؤولان موضوع بندهای «ب» تا «د» باید مرتبط با موضوع گفتمان قرآنی باشند.
تبصره 3: اعضای بند «و» از میان قرآن شناسان و قرآن‌پژوهان برجسته‌کشور با انتخاب بنیاد برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 4: دبیرخانه شورا در حوزه معاونت فرهنگی نخبگان بنیاد تشکیل می‌شود و وظیفه تنظیم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوبه‌ها و پیگیری اجرای آنها را بر عهده دارد. یکی از مدیران این معاونت، وظیفه دبیری جلسه‌های شورا را بر عهده دارد.


مادّه 4: کارگروه تخصصی قرآنی

برای بررسی تخصصی درخواست‌های دریافتی در حوزه‌های مختلف علوم قرآنی و معارف عترت علیهم‌السّلام، «کارگروه تخصصی قرآنی» با ترکیب زیر در بنیاد تشکیل می‌شود:
الف. دبیر شورای شناسایی برگزیدگان قرآنی (رئیس کارگروه)
ب. نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (به انتخاب عضو متناظرِ وزارت در شورای شناسایی)
ج. نماینده شورای توسعه فرهنگی قرآنی (به انتخاب دبیر شورای توسعه)
د. نماینده سازمان تبلیغات اسلامی (به انتخاب عضو متناظرِ سازمان در شورای شناسایی)
هـ . نماینده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (به انتخاب عضو متناظرِ مرکز در شورای شناسایی)
و. دوتن از صاحب‌نظران قرآنی (به انتخاب رئیس شورای شناسایی)

تبصره 1: اعضای کارگروه با حکم رئیس شورای شناسایی برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 2: دبیرخانه کارگروه در حوزه معاونت فرهنگی نخبگان تشکیل می‌شود و وظیفه دریافت درخواست‌ها، ارزیابی اولیه آنها، تطبیق مدارک با مقررات و ارائه نتایج به شورا را بر عهده دارد.


مادّه 5: فرایند شناسایی

5ـ1. رئیس بنیاد هرساله تعداد برگزیدگان مشمول آیین‌نامه در زمینه‌های «حفظ» و «قرائت» قرآن‌کریم را در دو رده «سرآمد قرآنی» و «مستعد برتر قرآنی» اعلام می‌کند.
5ـ2. متقاضیان مدارک خود را برای بررسی به بنیاد ارسال می‌کنند.
5ـ3. کارگروه تخصصی قرآنی، مستندات دریافتی را با مقررات تطبیق و امتیاز هریک از متقاضیان را تعیین و طی گزارشی به شورای شناسایی ارسال می‌کند.
5ـ4. شورای شناسایی، پس از بررسی نتایج، واجدان شرایط را تعیین و به رئیس بنیاد اعلام می‌کند.
5ـ5. بنیاد بر اساس ظرفیت اعلام شده، برگزیدگان نهایی را تعیین و معرفی می‌کند.

تبصره: متقاضیان از طریق معرفی نهادهای ذی‌ربط