پنج شنبه 13 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها>معرفی برنامه ها وتسهیلات حمایتی>تسهیلات ویژه دانش آموختگان برتر دانشگاهی>جذب در نهادهای فناورانه (جایزه شهید تهرانی مقدم)>شیوه‌نامه جذب در نهادهای فناورانه (جایزه شهید تهرانی مقدم)

باسمه تعالی

شیوه‌نامة بهره مندی دانش آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات جذب در نهادهای فنّاورانه
 (جایزة شهید تهرانی مقدم)مقدمه

به استناد تبصرة مواد 3 و 4 آیین نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» و به منظور اجرایی سازی بند «ب- 1» از مادّۀ 4 آیین نامه و با هدف ایجاد شرایطی برای جذب دانش‌آموختگان برتر در نهادهای صنعتی و فنّاورانه، دانش آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه نامه می توانند از تسهیلات جذب در نهادهای فنّاورانه در قالب «جایزة شهید تهرانی مقدم»، به پاس خدمات فنّاورانة شهید حسن تهرانی‌مقدم، بهره مند شوند.

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه نامه رعایت می شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری است.
ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
د. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است که صحت مدارک صادرة آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
ه‍ .آیین نامه: منظور «آیین نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان  برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای  بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.
و. دانش آموختة برتر: منظور هر یک از دانش آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «ب- 1» از مادّۀ 4 آیین نامه است.
ز. نهاد فنّاورانه: منظور نهادهایی است که فعالیت‌های آنها با محوریت فنّاوری و نوآوری (از قبیل مراکز رشد، شرکت‌های مستقر در پارک‌های علوم و فنّاوری، بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان) صورت می‌پذیرد.
ح ‍. شرکت دانش بنیان: منظور هریک از شرکت های موضوع قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/8/1389 است‌که صلاحیت آنها به تأیید معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری رسیده باشد.
ط. معاونت آینده سازان: منظور معاونت آینده سازان بنیاد است.
ی.  بنیاد استانی: منظور هر یک از بنیادهای نخبگان استانی است.
ک.کارگزار: منظور هریک از بنیادهای استانی یا شرکت های‌کاریابیِ طرف حساب بنیاد است که وظیفة تسهیل روند جذب دانش آموختة برتر در نهاد فنّاورانه را برعهده دارد.

مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان دورة کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر می توانند از جایزة شهید تهرانی مقدم بهره مند ‌شوند:
الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان در مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال در مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.
ب. دانش‌آموختگان دورة کارشناسی دست‌کم 120 امتیاز، دورة کارشناسی‌ارشد دست‌کم 200 امتیاز و دورة دکتری تخصصی دست‌کم 250 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 کسب‌کرده باشند تصمیم گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات بر عهده کارگروهِ موضوع مادّة 4 می باشد.

تبصره : دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص و فوق تخصص» موردتأیید وزارت بهداشت؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دورة «کارشناسی ارشد» و دورة «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

مادة 3: تسهیلات جایزة تهرانی مقدم

مشمولان این جایزه، حداکثر دو سال پس از برگزیده شدن، مجازند از تسهیلات زیر بهره‌مند ‌شوند:

3-1. بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال در نهادهای فنّاورانة کشور از طریق پرداخت بخشی از کارمزد و حق بیمة شاغل برای مدت یک سال.
3-2. دریافت تسهیلات فرهنگی- رفاهی  مطابق بند «الف – 4» از مادّة 4 آیین‌نامه
تبصرة 1: بنیاد متعهد می‌شود مبلغ 50 درصد از کارمزد و حق بیمة شاغل را بر اساس قرارداد میان نهاد فنّاورانه و مشمول (بر اساس قوانین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)، در سال اول اشتغال پرداخت کند. در صورت اشتغال فردِ مشمول در نهادی واقع در محل غیر از کلان شهرها، مبلغ این بند به میزان 60 درصد افزایش می‌یابد.
تبصرة 2: در زمان بهره مندی از تسهیلات بند «3-1» فرد مشمول نباید در جای دیگری اشتغال داشته باشد. در صورتی‌که درحین‌ استفاده از این تسهیلات، در جای دیگری اشتغال یابد فرد مشمول و نهاد متبوع موظف است مراتب را برای قطع مزایای تسهیلات به بنیاد اعلام‌کند. درصورت عدم اعلام مشمول/ نهاد متبوع، بنیاد هر دو را به‌طور دائم از تسهیلات خود محروم خواهدکرد و مراتب تخلف، مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
تبصرة 3: مدت زمان استفاده از تسهیلات بند «3-2» تا دو سال پس از تاریخ برگزیده شدن (تسهیلات وام ساخت و خرید مسکن تا سه سال پس از تاریخ برگزیده شدن) است.

مادّة 4 : فرایند اجرا


4-1. شناسایی دانش آموختگانِ برتر
فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:
الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می کند.
ب. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری میکند.
ج. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان برتر» متشکل از معاون آینده سازان یا یکی از مدیران حوزة آینده سازان (رئیس کارگروه) و دست‌کم سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبة امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای حقیقی این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون آینده سازان منصوب می‌شوند.
د. بنیاد به برگزیدگانِ استفاده از تسهیلات جذب در نهادهای فنّاورانه اطلاع رسانی می‌کند.
تبصرة 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.
تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود 6  ماه بعد از آخرین درخواست خود و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.
4-2. فرایند اعطای جایزة تهرانی مقدم

فرایند اعطای جایزه به شرح زیر است:

الف. بنیاد، اسامی برگزیدگان را برای کارگزار ارسال می‌کند.
ب. کارگزار، نهاد فنّاورانة متقاضی نیروی کار را شناسایی و متناسب با تخصص مورد نیاز، دانش آموختة برتر را به نهاد معرفی می کند.
ج. کارگزار پس‌از تأیید فرد توسط نهاد فنّاورانه، اطلاعات مربوط به قرارداد میان نهاد و فرد مشمول را به بنیاد اعلام می-کند.
د.  نهاد فنّاورانه کارمزد دانش آموختة مستخدم خود را هر ماه به‌صورت کامل پرداخت می کند و پس از ارسال گزارش، بنیاد سهم خود را به حساب نهاد فنّاورانه واریز خواهدکرد.
ه‍ . کارگزار وظیفة نظارت بر اجرای صحیح مفاد قرارداد بین دانش‌آموخته و نهاد فنّاورانه را برعهده دارد.

مادّة 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت آینده سازان است. تشخیص و تصمیم‌گیری در موارد خاص، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملّی نخبگان است. همچنین معاونت آینده‌سازان لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه‌کند.

مادّة 6: تصویب و اجرا

این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و شش تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و  از تاریخ امضا لازم الاجرا است.


جدول 1

ادامه جدول 1

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس بنیاد ملی نخبگان: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601

آدرس بنیاد نخبگان استان گیلان: رشت- میدان بسیج (صیقلان)-کوچه شهید حمیدرضا صادقی- جنب شورای اسلامی شهر رشت کد پستی 34173-41836  تلفن: 33360900-013 دور نگار: 33321611-013 آدرس الکترونیکی: guilan@bmn.ir