چهارشنبه 12 آذر 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها>معرفی برنامه ها وتسهیلات حمایتی>پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی>شیوه‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1400-1399

باسمه تعالی

شیوه‌نامة پشتیبانی از ف

باسمه تعالی

شیوه‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

در سال تحصیلی 1400-1399

مقدمه

به استناد تبصره‌های 1 و 2 مادة 4 و تبصرة ‌1 مادة 5 آیین‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (موضوع مصوبة هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 1397/5/10)، شیوه‌نامة اجرایی آیین‌نامة مذکور در سال تحصیلی 1400-1399، مطابق مواد ذیل تدوین شده است.

 

مادة 1. تعریف‌ها

در این شیوه‌نامه، عنوان‌های اختصاری زیر، جایگزین عبارت‌های کامل آن‌ها می‌شود:

الف. «بنیاد ملی» به جای «بنیاد ملی نخبگان»؛

ب. «آیین‌نامه» به جای «آیین‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، مصوب هیئت امنای بنیاد ملی در تاریخ 1397/5/10»؛

ج. «وزارت علوم» به جای «وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری»؛

د. «وزارت بهداشت» به جای «وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی»؛

ه. «مؤسسه» به جای «هر یک از مراکز آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری کشور که مطابق ضوابط وزارت علوم ، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشغول فعالیت هستند»؛

و. «معاونت آینده‌سازان» به جای «معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی»؛

ز. «بنیاد استانی» به جای «هر یک از بنیادهای نخبگان استان‌های‌کشور»؛

ح. «دورۀ کارشناسی» به جای «سال‌های اول تا چهارم تحصیل در دوره‌های کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته ، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی پیوسته»؛

ط. «دورۀ کارشناسی ارشد» به جای «سال‌های اول و دوم تحصیل در دورۀ کارشناسی ارشد ناپیوسته ، سال‌های پنجم تا هفتم تحصیل در دورۀ دکتری حرفه‌ای ، سال‌های پنجم و ششم تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری تخصصی پیوسته و سال‌های اول و دوم تحصیل در دورۀ دکتری مستقیم (ادامة تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی مستقیماً پس از اتمام دورۀ تحصیلی کارشناسی)»؛

ی. «دورۀ دکتری» به جای «سال‌های اول تا چهارم تحصیل در دوره‌های تخصص (رشته‌های پزشکی) و دکتری تخصصی ناپیوسته ، سال‌های هفتم تا دهم تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی پیوسته ، سال‌های سوم تا ششم تحصیل در دورۀ دکتری مستقیم و سال‌های اول تا سوم تحصیل در دورۀ فوق تخصص (رشته‌های پزشکی)»؛

ک. «برگزیده» به جای «هر یک از دانشجویان مستعد تحصیلی که بر اساس این شیوه‌نامه برگزیده می‌شوند».

مادة 2. نحوة انتخاب برگزیدگان

2-1. دانشجویان برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های این شیوه‌نامه باید مشغول به تحصیل در سال‌های مذکور در بندهای «ح» تا «ی» مادة 1 باشند.

2-2. در سال اول دورۀ کارشناسی، صرفاً افراد زیر  برگزیده می‌شوند:

الف. دارندگان مدال طلا یا نقرة کشوری در المپیادهای ملی دانش‌آموزی، با معرفی وزارت آموزش و پرورش؛

ب. دارندگان رتبة 1 تا 100 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه علوم ریاضی و فنی؛

ج. دارندگان رتبة 1 تا 100 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه علوم تجربی؛

د. دارندگان رتبة 1 تا 80 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه علوم انسانی؛

ه. دارندگان رتبة 1 تا 40 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه هنر.

2-3. انتخاب برگزیدگان در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و سال‌های دوم تا چهارم دورۀ کارشناسی‌، بر اساس امتیاز کسب‌شده از جدول شمارة 1 پیوست صورت می‌گیرد.

تبصرهدانشجویان مشمول این بند، برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌ها، باید حداقل 100 امتیاز از جدول شمارة 1 پیوست کسب نمایند.

2-4. امتیاز حاصل از میانگین کل حین تحصیل یا دانش‌آموختگی هر یک از دوره‌های تحصیلی، پس از اعمال ضرایب همسان‌سازی رشته-مؤسسه‌های کشور که از سوی معاونت آینده‌سازان تعیین می‌شود، محاسبه می‌گردد.

2-5. ضریب مربوط به تعداد و ترتیب نویسندگان در محاسبة امتیاز هر مقاله و کتاب، بر اساس آیین‌نامة ارتقای مرتبة علمی اعضای هیئت علمی (مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) محاسبه می‌شود. همچنین در محاسبة امتیاز طرح‌های پژوهشی، علاوه بر لحاظ ضریب مربوط به تعداد و ترتیب همکاران، مدت زمان اجرای طرح و مبلغ طرح  نیز در نظر گرفته می‌شود.

2-6. در هر همایش، حداکثر به دو مقاله امتیاز داده می‌شود.

2-7. در محاسبۀ مجموع امتیاز مقالات دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد، امتیاز حداکثر پنج مقاله و دانشجویان دورۀ دکتری، حداکثر ده مقاله که بیش‌ترین امتیازات را برای متقاضی دارند، در نظر گرفته می‌شود.

2-8. صرفاً برای طرح‌های پژوهشی که به‌طور کامل یا مرحله­ای از آن، خاتمه‌یافته باشد، امتیاز در نظر گرفته می‌شود؛ ضمناً امتیاز طرح‌هایی که در دوران دانشجویی اجرا شده‌اند، در صورت موافقت یا رضایت استاد راهنمای متقاضی در زمان اجرای طرح، لحاظ می‌شود.

2-9. امتیاز کتاب‌ها برای کتاب‌های علمی مرتبط با تخصص متقاضی لحاظ می‌شود و برای کتاب‌هایی با موضوعات مجموعة پرسش‌ها و آزمون‌ها ، حل‌المسائل و نظایر آن‌ها، امتیازی در نظر گرفته نمی‌شود.

2-10. تعیین فهرست انتشارات مورد تأیید بنیاد با معاونت آینده‌سازان است.

2-11. سقف امتیاز دریافتی از رویدادهای نخبگانی مورد تأیید بنیاد ملیکه عنوان آن‌ها در جدول شمارة 1 پیوست ذکر نشده است، بر اساس مقررات مصوب بنیاد ملی، تعیین و در امتیازهای متقاضیان لحاظ می‌شود.

2-12. ردیف منظور‌شده در جدول شمارۀ 1 پیوست برای «سایر فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی»، برای مواردی همچون کسب جوایز معتبر بین‌المللی ، همکاری با نهادهای ملی و استانی در راستای رشد و پیشرفت کشور و موارد نظیر آن‌ها، در نظرگرفته شده که به دلیل عمومیت نداشتن، در جدول لحاظ نشده است. امتیاز این ردیف برای متقاضی، با تشخیص معاونت آینده‌سازان تعیین می‌شود.

2-13. بنیاد ملی می‌تواند برای تدقیق امتیازهای هر یک از متقاضیان بر اساس جدول شمارة 1 پیوست، از کارگروه‌های تخصصی متشکل از صاحب‌نظران دانشگاهی استفاده کند.

مادة 3. اعتبارها و تسهیلات

 • 3-1. پشتیبانی از برگزیدگان در دورۀ کارشناسی بر اساس جدول شمارة 2 ، در دورۀ کارشناسی ارشد بر اساس جدول شمارة 3 و در دورۀ دکتری بر اساس جدول شمارة 4 پیوست انجام می‌شود.

 • 3-2. کمک‌هزینة «توان‌مندی آموزشی»، برای شرکت برگزیده در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. اعطای این کمک‌هزینه، منوط به ارائة گواهی شرکت درکارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مربوط است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.

 • 3-3. کمک‌هزینة «توان‌مندی‌کارآفرینی»، برای شرکت برگزیده در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی‌کسب‌‌وکار ، تجاری‌سازی ، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در زمینة نوآوری وکارآفرینی اعطا می‌شود. اعطای این کمک‌هزینه، منوط به ارائة گواهی شرکت درکارگاه‌ها یا دوره‌های آموزشی مربوط است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.

 • 3-4.کمک‌هزینة «ارتباطات علمی»، شامل کمک‌هزینة «اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی» ، «عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی» ، «عضویت در پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی و دسترسی به آن‌ها» و «خریدکتاب‌های علمی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با رشتة تحصیلی» است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.

  تبصرة 1. برگزیدگان دورۀ کارشناسی می‌توانند از کمک‌هزینۀ ارتباطات علمی، برای حضور در مجامع (همایش‌ها و کارگاه‌های) علمی نیز استفاده نمایند.

 • 3-5.اعطای کمک‌هزینة «اجرای پایان‌نامه/ رساله»، منوط به تصویب طرح پیشنهادۀ پایان‌نامه/ رسالة دانشجو در مؤسسة متبوع تا پیش از پایان شهریور ماه 1400 است و بر اساس فهرست هزینه‌های (غیرپرسنلی) تأییدشده از سوی استاد راهنما، در طول سال تحصیلی (تا پایان شهریور ماه 1400)، به دانشجو پرداخت می‌شود.

 • 3-6. اعتبار «دستیاری»، در قبال همکاری در قالب فعالیت‌های «آموزش‌یاری» ، «همکاریهای علمی-اجرایی» و «فن‌یاری»، بر اساس میزان همکاری تأییدشده در گواهی عملکرد صادرشده از سوی اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع که دانشجو دستیاری آنان را بر عهده داشته است، تا سقف تعیین‌شده در جدول‌های شمارۀ 3 و 4 پیوست، به برگزیده پرداخت می‌شود.

 • 3-6-1.«آموزش‌یاری»، دستیاری آموزشی برگزیده زیر نظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع، با فعالیت‌هایی از قبیل برگزاری کلاس‌های حل تمرین ، کمک در تصحیح برگه‌های دانشجویان ، کمک در سازمان‌دهی مطالب درسی استاد برای ارائه به صورت درس‌نامه ، همراهی دانشجویان درس در بازدیدهای علمی ، فعالیت‌های میدانی ، امور کارگاهی و موارد مشابه است.

 • 3-6-2.«همکاریهای علمی-اجرایی»، همکاری برگزیده با اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع، در قالب فعالیت‌های مذکور در جدول شمارة 5 پیوست (با توجه به تعداد برگزیدگان قابل حمایت در چارچوب هر یک از آن‌ها) است.

 • 3-6-3.«فن‌یاری»، دستیاری فناوری برگزیده در شرکت زایشی یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع با فعالیت‌هایی از قبیل کمک در تولید دانش فنی ، کمک در فعالیت‌های نوآورانه ، کمک در فرایند نیمه‌صنعتی‌سازی محصولات و خدمات ، کمک در تجاری‌سازی محصولات و خدمات و سایر موارد مشابه است.

  تبصرة 2.  فعالیت‌های مربوط به انجام پایان‌نامه/ رساله، جزء همکاریهای علمی-اجرایی محسوب نمی‌شود.

  تبصرة 3. در صورت ادامة فعالیت‌های برگزیده در قالب همکاری‌های علمی-اجرایی و فن‌یاری در فصل تابستان (مرتبط با فعالیت‌های انجام‌شده در نیم‌سال دوم) و تأیید معاونت آینده‌سازان، اعتبار دستیاری برای سه‌ماهة تابستان نیز قابل پرداخت است.

  تبصرۀ 4. همة فعالیت‌های دستیاری برگزیده باید با تأیید استاد راهنمای وی باشد.

 • 3-7.«کمک‌هزینۀ شرکت در رویدادهای رقابتی»، به منظور حمایت از تیم­های شرکت‌کننده در رویدادهای رقابتی مورد تأیید بنیاد بر اساس شیوه‌نامة حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی)، مصوب رئیس بنیاد در تاریخ 1399/2/22، به تیم شامل برگزیده اعطا می‌شود.

 • 3-8.«کمک‌هزینۀ هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه»، به منظور تشکیل هستۀ‌ پژوهشی/ فناورانه بر اساس «شیوه‌نامة حمایت از هسته‌های دانشجویی مسئله‌محور (طرح شهید احمدی روشن)»، مصوب رئیس بنیاد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 55217/5/د مورخ 1398/10/29)، به برگزیدگان اعطا می‌شود.

 • 3-9.کمک‌هزینة «شرکت در مجامع علمی داخلی»، به منظور شرکت برگزیدگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در همایش‌های علمی داخل کشور (همراه با ارائة مقاله به‌صورت سخنرانی یا پوستر) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی آنان، با تأیید استاد راهنما و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی مبنی بر نام‌نویسی و حضور در مجمع، پرداخت می‌شود.

 • 3-10.کمک‌هزینة «شرکت در مجامع علمی خارجی»، به منظور شرکت برگزیدگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در همایش‌های علمی خارج ازکشور (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی آنان، با تأیید استاد راهنما و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی مبنی بر نام‌نویسی و حضور در مجمع، پرداخت می‌شود.

 • 3-11.کمک‌هزینة «اعزام به فرصت‌ مطالعاتی داخلی»، با هدف ایجاد ارتباط برگزیدگان با نهادهای علمی و فناورانة کشور اعطا می‌شود که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع ، پذیرش از نهاد مقصد و تأیید بنیاد استانی محل تحصیل، به برگزیدگان دورۀ دکتری پرداخت می‌شود.

 • 3-12.کمک‌هزینة «اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی»، با هدف ایجاد ارتباط برگزیدگان با نهادهای علمی و فناورانة خارج از کشور در قالب دورة فرصت مطالعاتی، پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع ، پذیرش از نهاد مقصد و تأیید بنیاد ملی، بر اساس ظرفیت تعیین‌شده از سوی رئیس بنیاد، به تعدادی از برگزیدگان دورۀ دکتری اعطا می‌شود.

  تبصرۀ 5. انتخاب مشمولان کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی و تعیین میزان حمایت از آنان، با توجه به اولویت‌های علم و فناوری کشور ، امکانات و تجهیزات داخل و خارج از کشور ، طول مدت سفر و میزان بهره‌مندی‌های قبلی برگزیده در سال تحصیلی 1400-1399 از پشتیبانی‌های بنیاد ملی، با معاونت آینده‌سازان است.

  تبصرۀ 6. برای بهره‌مندی برگزیده از کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی، نهاد مقصد وی باید یکی از دانشگاه‌ها با رتبة کم‌تر از 200 در رتبه‌بندی‌های جهانی یا مراکز پژوهشی معتبر (با تأیید معاونت آینده‌سازان) باشد.

  تبصرۀ 7. هر برگزیده، در طول دورۀ دکتری، صرفاً یک بار می‌تواند از کمک‌هزینة اعزام به فرصت‌ مطالعاتی خارجی بهره‌مند شود.

 • 3-13. برگزیده، برای خروج از کشور به منظور شرکت در مجامع علمی، بهره‌مندی از فرصت مطالعاتی و یا شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی، در صورت تأیید بنیاد ملی، می‌تواند از تسهیلات نظام وظیفه برای خروج از کشور بدون سپردن وثیقه استفاده کند.

 • 3-14. «اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی»، به منظور بهره‌مندی برگزیدگان از امکانات «شبکة‌ آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی» اعطا می‌شود که 60 درصد از هزینة هر بار بهره‌مندی برگزیده از امکانات شبکه، تا سقف مبلغ مذکور در جدول‌های شمارة 3 و 4 پیوست، بر عهدۀ بنیاد ملی است.

 • 3-15.«راتبة دانشجویی»، شامل‌کمک‌هزینة معیشتی است‌که در هر نیم‌سال تحصیلی، در قبال ماهانه 40 ساعت کار دانشجویی در مؤسسة متبوع، با تأیید معاونت ذی‌ربط در مؤسسه، به برگزیدگان پرداخت می‌شود.

 • 3-16.«بیمة تکمیلی درمان»، شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی برگزیده و همسر و فرزندان وی که در تعهد بیمه‌گر پایه نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. 70 درصد مبلغ حق بیمه را بنیاد ملی تقبل می‌کند و 30 درصد باقی‌مانده، از مبالغ اعطایی به برگزیده کسر می‌شود. شرایط و مبلغ حق بیمه، بر اساس قرارداد بنیاد ملی با شرکت بیمة طرف قرارداد تعیین می‌شود.

  تبصرة 8. برگزیدگان، برای استفاده از بیمة تکمیلی درمان، باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایة درمان (از قبیل تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ، سلامت و ...) باشند.

 • 3-17. «هدیة ازدواج»، با هدف ترغیب سنت حسنة تشکیل خانواده و در صورت ارائة اسناد مثبته مبنی بر ازدواج برگزیده در بازة زمانی مذکور در جدول‌های شمارة 2 تا 4 پیوست، به وی اعطا می‌شود.

 • 3-18. تسهیلات «ودیعة اجارة مسکن»، به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و یا سایر نهادهای مورد تأیید بنیاد ملی و صرفاً به برگزیدگان متأهل، بر اساس مقررات صندوق وام‌دهنده و با ارائه مدارک مؤید اجارة مسکن، اعطا می‌شود. بازپرداخت این تسهیلات، در یک مرحله، پس از دانش‌آموختگی برگزیده و بر اساس مقررات صندوق وام‌دهنده انجام می‌­شود.

 

تبصرۀ 9. برگزیده نمی‌تواند در هر نیم‌سال تحصیلی، از بیش از یکی از اعتبارهای «دستیاری» ، «هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه» ، «اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی» ، «اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی» و «راتبة دانشجویی» بهره‌مند شود.

مادة 4. فرایند اجرا

 

برای اجرای این شیوه‌نامه،گام‌های ذیل طی می‌شود:

4-1. رئیس بنیاد، ظرفیت پشتیبانی از دانشجویان در سال تحصیلی 1400-1399 را تعیین می‌کند.

4-2. معاونت آینده‌سازان، زمان‌بندی فراخوان ، ثبت‌نام ، بررسی و اعلام نتایج را اعلام می‌کند.

4-3. هر یک از بنیادهای استانی، موارد لازم از قبیل زمان‌بندی ثبت‌نام و مقررات را به مؤسسه‌های استان متبوع اعلام و درخواست می‌کنند موارد مذکور، با روش‌های مقتضی، به دانشجویان اطلاع‌رسانی شود.

4-4. هر یک از متقاضیان، پروندة خود را در سامانة اطلاعاتی بنیاد ملی تکمیل و درخواست خود را برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های سال تحصیلی 1400-1399، در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصرۀ 1. چنانچه در هر مرحله از بررسی‌ها مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را به بنیاد ارائه کرده است، علاوه بر محرومیت از پشتیبانی‌های این شیوه‌نامه، از سایر تسهیلات و حمایت‌های بنیاد، محروم و عدم صداقت وی به مراجع ذی‌ربط، اعلام می‌شود و حق پی‌گیری موضوع به‌صورت حقوقی نیز برای بنیاد ملی محفوظ خواهد بود. تشخیص مصادیق مربوط به این بند، بر عهدة معاونت آینده‌سازن است.

4-5. بنیادهای استانی، با همکاری مؤسسه‌های هر استان، پرونده‌های متقاضیان را بررسی می‌کنند.

4-6. معاونت آینده‌سازان، با بررسی فرایند اجراشده، فهرست نهایی برگزیدگان را تعیین می‌کند.

تبصرۀ 2. هرگونه تغییر در فهرست نهایی برگزیدگان، صرفاً با تأیید شورای معاونان بنیاد ملی امکان‌پذیر است.

4-7. بنیادهای استانی، به طور مستقیم یا از طریق مؤسسه‌های متبوعِ برگزیدگان و بر اساس مفاد این شیوه‌نامه، از برگزیدگان پشتیبانی می‌کنند.

مادة 5. تفسیر مفاد ، موارد خاص و  نظارت

5-1. شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت آینده‌سازان و تشخیص و تصمیم‌گیری در مواردی که به تشخیص معاونت آینده‌سازان، موارد خاص شناخته می‌شوند، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملی است.

5-2. بنیادهای استانی، وظیفة نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه و این شیوه‌نامه در مؤسسه‌های استان متبوع و ارزیابی نتایج آن را بر عهده دارند و لازم است پس از پایان سال تحصیلی، گزارشی از اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه در مؤسسه‌های استان خود را به معاونت آینده‌سازان ارسال کنند.

5-3. معاونت آینده‌سازان، وظیفة نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه و این شیوه‌نامه در بنیادهای استانی و جمع‌بندی نتایج آن در سطح کشور را بر عهده دارد و لازم است پس از دریافت گزارش‌های بنیادهای استانی، گزارشی از اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه، به رئیس بنیاد ارائه کند.

مادة 6. تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه، مشتمل بر یک مقدمه ، شش ماده ، دوازده تبصره و شش جدول پیوست، در تاریخ 3/3/1399 به تصویب رئیس بنیاد ملی نخبگان رسید و برای سال تحصیلی 1400-1399 اجرا می‌شود.

 


 

جدول شمارة 1. امتیاز حاصل از فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی

عنوان فعالیت

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی

دانشجویان

دورۀ کارشناسی

دانشجویان دورۀ
کارشناسی ارشد

دانشجویان

دورۀ دکتری

فعالیت‌های آموزشی

المپیادهای علمی

دانش‌آموزی

 

(صرفاً یک المپیاد که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می‌شود.)

جهانی

طلا

1000

200

100

در دورۀ کارشناسی، امتیاز با ضریب 25 درصد در سال، از زمان شروع دوره، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد.

(در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، ضریب اعتبار زمانی لحاظ نمی‌شود.)

نقره

900

150

80

برنز

800

120

60

ملی

طلا

700

100

50

نقره

500

80

40

برنز

300

60

30

دانشجویی

با معرفی وزارت علوم

اول

300

200

100

-

دوم

200

150

75

سوم

100

75

50

با معرفی وزارت بهداشت

رتبه‌های انفرادی

طلا

300

200

100

نقره

200

150

75

برنز

100

75

50

رتبه‌های گروهی

(هر نفر)

طلا

200

150

75

نقره

150

100

50

برنز

75

50

25

آزمون سراسری ورود به دانشگاه از دورۀ تحصیلی متوسطه
(صرفاً یک آزمون که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می‌شود.)

7/0 × (رتبه  1001)
(تا صفر)

10 / (رتبه  1001)
(تا صفر)

20 / (رتبه  1001)
(تا صفر)

در دورۀ کارشناسی، امتیاز با ضریب 25 درصد در سال، از زمان شروع دوره، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد.

(در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، ضریب اعتبار زمانی لحاظ نمی‌شود.)

آزمون‌های جامع علوم پایة پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی و آزمون پیش‌کارورزی پزشکی

رتبه × 30  330 (تا صفر)

امتیاز با ضریب 25 درصد در سال، از سال پس از احراز موفقیت، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

میانگین کل دانش‌آموختگی دورۀ کارشناسی

-

(17 - میانگین کل) × 100

میانگین کل دانش‌آموختگی دورۀ کارشناسی ارشد

-

-

(5/17 - میانگین کل) × 75

میانگین کل در طول تحصیل

(17 - میانگین کل) × 150

(5/17- میانگین کل) × 100

(18 - میانگین کل) × 60

امتیاز در دورۀ کارشناسی، در ضریب «تعداد سال‌های گذرانده تقسیم بر کل سال‌های مجاز» ضرب می‌شود.

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات

مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های با نمایة معتبر بین‌المللی

در نشریه‌های بسیار معتبر

(از قبیل Nature و Science)

هر مقاله: 100 × ضریب جایگاه نویسنده

-

در نشریة دارای رتبة Q1

هر مقاله: 50 × ضریب جایگاه نویسنده

در نشریة دارای رتبة Q2

هر مقاله: 40 × ضریب جایگاه نویسنده

در نشریة دارای رتبة Q3

هر مقاله: 25 × ضریب جایگاه نویسنده

در نشریة دارای رتبة Q4

هر مقاله: 5 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های علمی - پژوهشی

هر مقاله: 30 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های علمی - ترویجی

هر مقاله: 5 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های ارائه‌شده به صورت سخنرانی در همایش‌های معتبر علمی (داخلی و بین‌المللی)

هر مقاله: 10 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های ارائه‌شده به صورت پوستر در همایش‌های معتبر علمی (داخلی و بین‌المللی)

هر مقاله: 5 × ضریب جایگاه نویسنده

همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب مؤسسه‌ها

هر طرح: 50 × ضریب جایگاه همکار و مبلغ طرح
(در مجموع، 50 برای کارشناسی ، 100 برای کارشناسی ارشد و 150 برای دکتری)

کتاب‌ها

نگارش کتاب کامل علمی

انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

100 × ضریب جایگاه نویسنده

سایر انتشارات

اثر برگزیدة کتاب سال جمهوری اسلامی/ حوزه

100 × ضریب جایگاه نویسنده

سایر کتاب‌های علمی

10 × ضریب جایگاه نویسنده

نگارش فصل کتاب‌ معتبر علمی

20 × ضریب جایگاه نویسنده

ترجمة کتاب کامل علمی

انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

25 × ضریب جایگاه نویسنده

سایر انتشارات

5 × ضریب جایگاه نویسنده

دانشجویان نمونة کشوری

کارشناسی و دکتری حرفه‌ای: 30 ، کارشناسی ارشد: 40 ، تخصص یا ‌دکتری تخصصی: 50 و مجموعاً: 70

برگزیدگان هنری/ ادبی/ قرآنی

مستعد برتر

100 (بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنیاد ملی)

سرآمد

150 (بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنیاد ملی)

فعالیت‌های علمی-اجتماعی و فرهنگی

دستیاری آموزشی ، فعالیت‌های علمی-اجرایی یا فناورانه در دانشگاه (با تأیید بنیاد)

15 (به‌ازای هر نیم‌سال) و مجموعاٌ 45

عضویت در هسته­های مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه (طرح شهید احمدی روشن)

هر سال 100 و مجموع سال‌های مختلف 100

(بر اساس نظر دریافتی از مسئول هسته و مدیر طرح)

عضویت در هیئت مدیرۀ انجمن‌های علمی تخصصی دارای مجوز از نهادهای ذی‌ریط

به‌ازای هر سال عضویت 5 و مجموعاً 20

دبیری انجمن‌های علمی دانشجویی

هر سال 5 و مجموعاً 20

عضویت در کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های دانشجویی (با تأیید دانشگاه و بنیاد)

هر یک 5 و مجموعاً 10

شرکت در اردوهای جهادی (اعزامی از سوی بنیاد)

هر یک 10 و مجموعاً 50

 

ادامة جدول شمارة 1. امتیاز حاصل از فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی

عنوان فعالیت

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی

دانشجویان

دورۀ کارشناسی

دانشجویان دورۀ
کارشناسی ارشد

دانشجویان

دورۀ دکتری

جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد ملی

خوارزمی

جوان

دانش‌‌آموزی

رتبه اول

70 × سهم مشارکت

امتیاز با ضریب 25 درصد از بیشینۀ «زمان شروع دورۀ کارشناسی» و «یک سال پس از احراز موفقیت»، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

 

رتبه دوم

50 × سهم مشارکت

رتبه سوم

20 × سهم مشارکت

دانشجویی و آزاد

رتبه اول

120 × سهم مشارکت

رتبه دوم

100 × سهم مشارکت

رتبه سوم

80 × سهم مشارکت

بین‌المللی

رتبه اول

350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

250 × سهم مشارکت

رازی

محقق برگزیده

رتبه اول

350

رتبه دوم

300

رتبه سوم

250

محقق جوان

120

محقق دانشجو

100

فارابی (بخش‌های رقابتی)

جوان

رتبه اول

120 × سهم مشارکت

رتبه دوم

100 × سهم مشارکت

رتبه سوم

80 × سهم مشارکت

بزرگسال

رتبه اول

350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

250 × سهم مشارکت

سلمان فارسی

(نیروهای مسلح)

طرح‌های سامانه‌ای ، طرح‌های علمی و دانشی و محققین

رتبة اول

120 × سهم مشارکت

رتبة دوم

100 × سهم مشارکت

رتبة سوم

80 × سهم مشارکت

طرح‌های فناورانه (طرح برتر)

120 × سهم مشارکت

شیخ بهایی

(فن‌آفرینی)

طراحان کسب و کار دانشجویی

رتبة اول

36 × سهم مشارکت

رتبة دوم

30 × سهم مشارکت

رتبة سوم

24 × سهم مشارکت

طراحان کسب و کار آزاد

رتبة اول

36 × سهم مشارکت

رتبة دوم

30 × سهم مشارکت

رتبة سوم

24 × سهم مشارکت

مسابقات مورد تأیید بنیاد ملی

مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران

دانش‌آموزی

رتبة اول

35 × سهم مشارکت

رتبة دوم

25 × سهم مشارکت

رتبة سوم

15 × سهم مشارکت

دانشجویی

رتبة اول

60 × سهم مشارکت

رتبة دوم

50 × سهم مشارکت

رتبة سوم

40 × سهم مشارکت

مسابقة ملی فناوری نانو

(دانشجویی)

رتبة اول تا سوم

60

رتبه‌های چهارم تا دهم

20

االمپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو

طلا

70

نقره

50

برنز

30

مجموعه رقابت‌های تخصص فن‌آورد

کامپیوتر

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

برق

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

مسابقة ریاضی دانشجویی کشور

اول

100

دوم

50

سوم

25

اختراع‌های برگزیده‌شده در بنیاد ملی

اختراع سطح 1

100 × سهم مشارکت

اختراع سطح 2

60 × سهم مشارکت

اختراع سطح 3

30 × سهم مشارکت

سایر فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی (به تشخیص معاونت آینده‌سازان)

100

-
 


جدول شمارة 2. پشتیبانی از دانشجویان دورۀ ‌کارشناسی

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار/ تسهیلات

زمان مشمولیت

1

کمک­هزینة توان‌مندی آموزشی

000,000,5 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

2

کمک­هزینة توان‌مندی کارآفرینی

000,000,5 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

3

کمک­هزینة ارتباطات علمی

000,000,5 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

4

کمک­هزینة اجرای پایان‌نامه

000,000,10 ریال

از بیشینۀ زمان تصویب طرح پیشنهادی و اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

5

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی

(ویژۀ دانشجویان سال‌های سوم و چهارم)

-

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

6

کمک­هزینة شرکت در رویدادهای رقابتی مسئله‌محور

بر اساس شیوه‌نامة حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی)

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

7

کمک­هزینة هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,000,12 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,15 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

8

راتبة دانشجویی

ماهانه 000,000,8 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,10 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان خردادماه 1400

9

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از بیشینۀ زمان درخواست و اول دی­ماه 1399 تا پایان آذرماه 1400

10

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

از اول مهر 1399 تا پایان شهریورماه 1400

11

وام ودیعة اجارة مسکن

000,000,500 ریال برای شهر تهران و

000,000,300 ریال برای سایر شهرها

بهره­مندی از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400 و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

12

برنامه‌های فرهنگی

مطابق جدول شمارة 6

 


 

جدول شمارة 3. پشتیبانی از دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار/ تسهیلات

زمان مشمولیت

1

اعتبار دستیاری

ماهانه به‌ازای شصت ساعت فعالیت، 000,000,10 ریال برای دانشجویان مجرد و000,000,13 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان خردادماه 1400 (با شرایط تبصرۀ 3 مادۀ 3، تا پایان شهریورماه 1400)

2

کمک­هزینة توان‌مندی آموزشی

000,000,6 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

3

کمک­هزینة توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,6 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

4

کمک­هزینة ارتباطات علمی

000,000,6 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

5

کمک­هزینة اجرای پایان‌نامه

000,000,18 ریال

از بیشینۀ زمان تصویب طرح پیشنهادی و اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

6

کمک­هزینة شرکت در مجامع علمی داخلی

دو بار، در مجموع 000,000,15 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

7

کمک­هزینة شرکت در مجامع علمی خارجی

یک بار، 600 یورو

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

8

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی

-

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

9

کمک­هزینة استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

10

کمک­هزینة شرکت در رویدادهای رقابتی مسئله‌محور

بر اساس شیوه‌نامة حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی)

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

11

کمک­هزینة هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,500,13 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,000,16 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

12

راتبة دانشجویی

ماهانه 000,000,8 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,000,10 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان خردادماه 1400

13

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از بیشینۀ زمان درخواست و اول دی­ماه 1399 تا پایان آذرماه 1400

14

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

15

ودیعة اجارة مسکن

000,000,500 ریال برای شهر تهران و

000,000,300 ریال برای سایر شهرها

بهره­مندی از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400 و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

16

برنامه‌های فرهنگی

مطابق جدول شمارة 6

 


 

جدول شمارة 4. پشتیبانی از دانشجویان دورۀ دکتری

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار/ تسهیلات

زمان مشمولیت

1

اعتبار دستیاری

ماهانه به‌ازای شصت ساعت فعالیت، 000,000,13 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,000,16 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان خردادماه 1400 (با شرایط تبصرۀ 3 مادۀ 3، تا پایان شهریورماه 1400)

2

کمک­هزینة توان‌مندی آموزشی

000,000,7 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

3

کمک­هزینة توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,7 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

4

کمک­هزینة ارتباطات علمی

000,000,8 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

5

کمک­هزینة اجرای رساله

000,000,30 ریال

از بیشینۀ زمان تصویب طرح پیشنهادی و اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

6

کمک­هزینة شرکت در مجامع علمی داخلی

دو بار، در مجموع 000,000,15 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

7

کمک­هزینة شرکت در مجامع علمی خارجی

یک بار، 600 یورو

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

8

کمک­هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

ماهانه 000,000,15 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,000,20 ریال برای دانشجویان متأهل، حداکثر به مدت 9 ماه و تا پایان شهریورماه 1399

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

9

کمک­هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

2500 یورو به علاوة سیصد میلیون ریال برای دانشجویان مجرد و 3500 یورو به علاوة چهارصد میلیون ریال برای دانشجویان متأهل با همراهی همسر

در صورت همراهی فرزندان، به ازای هر فرزند، 500 یورو به‌علاوۀ هفتاد میلیون ریال (علاوه بر مبالغ فوق)

از اول مهرماه 1399 تا پایان سفر، در صورتی که پذیرش از مؤسسة مقصد، تا پیش از پایان شهریورماه 1400 دریافت شده و تاریخ اعزام، پیش از پایان آذرماه 1400 باشد.

10

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی یا دورة فرصت مطالعاتی

-

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400 برای شرکت در مجامع علمی و تا پایان آذرماه 1400 برای شرکت در دورة فرصت مطالعاتی

11

کمک­هزینة استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

12

کمک­هزینة شرکت در رویدادهای رقابتی مسئله‌محور

بر اساس شیوه‌نامة حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور

(طرح شهید بابایی)

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

13

کمک­هزینة هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,000,17ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,20 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

14

راتبة دانشجویی

ماهانه 000,000,8 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,10 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان خردادماه 1400

15

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از بیشینۀ زمان درخواست و اول دی­ماه 1399 تا پایان آذرماه 1400

16

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

17

ودیعة اجارة مسکن

000,000,500 ریال برای شهر تهران و

000,000,300 ریال برای سایر شهرها

بهره­مندی از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400 و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

18

برنامه‌های فرهنگی

مطابق جدول شمارة 6


جدول شمارة 5. فعالیت‌های قابل قبول برای همکاری‌های علمی- اجرایی و تعداد برگزیدگان قابل حمایت در هر یک از آن‌ها

ردیف

فعالیت علمی- اجرایی

تعداد برگزیدگان قابل حمایت

1

اجرای قراردادهای بین مؤسسه و نهادهای خارج از آن (صنعت ، سازمان­ها و مراکز تحقیقاتی)

تا 000,000,400 ریال مبلغ قرارداد، یک نفر و به‌ازای هر 000,000,400 ریال بیش از آن، یک نفر

2

اجرای قراردادهای بین مؤسسه و صندوق­های حمایتی در قالب طرح‌های اعتبار پژوهشی (گرنت­های پژوهشی)

تا 000,000,250 ریال مبلغ قرارداد، یک نفر و به‌ازای هر 000,000,250 ریال بیش از آن، یک نفر

3

تدوین کتاب­های علمی و تخصصی

برای هر عنوان کتاب، یک نفر

4

برگزاری کارگاه­های آموزشی

برای هر کارگاه، یک نفر، حداکثر یک نیم‌سال تحصیلی

5

راه‌اندازی (تأسیس) آزمایشگاه‌های آموزشی/ پژوهشی

برای هر آزمایشگاه،‌ حداکثر یک نفر

6

سایر موارد مشابه (به غیر از امور مربوط به پایان­نامه)، به پیشنهاد مؤسسه و تأیید معاونت آینده­سازان

 

جدول شمارة 6. برنامه‌های فرهنگی

ردیف

عنوان

1

برنامه‌های معرفتی – هویتی

(کارگاه‌‌های مبانی اندیشه اسلامی ، اخلاق نخبگی ، فلسفة زندگی ، فلسفه و تاریخ علم ، تاریخ تمدن ایران و اسلام و ...)

2

برنامه‌های دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی

(کارگاه‌های اخلاق پژوهش و روش تحقیق ، آشنایی با سیاست‌ها و مقررات بنیاد ، برنامه‌های هنری و ورزشی ، معرفی رشته‌ها و گرایش‌های علمی و ...)

3

نشست‌های اجتماع نخبگانی

(نشست‌های آینده‌سازان با یکدیگر ، نشست‌های آینده‌سازان با نخبگان و سرآمدان ، نشست‌های آینده‌سازان با نهادهای دولتی و غیردولتی)

4

اردوهای جهادی

5

اردوهای زیارتی  سیاحتی

(بازدید از مراکز صنعتی و تولیدی ، بازدید از مراکز تحقیقاتی ، بازدید از اماکن فرهنگی و مذهبی ، اردوی راهیان نور و ...)

6

دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران و ساکنان مراکز توانبخشی و بهزیستی

7

سایر برنامه­های فرهنگی مورد تأیید بنیاد ملی


عالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

در سال تحصیلی 1400-1399

مقدمه

به استناد تبصره‌های 1 و 2 مادة 4 و تبصرة ‌1 مادة 5 آیین‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (موضوع مصوبة هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 1397/5/10)، شیوه‌نامة اجرایی آیین‌نامة مذکور در سال تحصیلی 1400-1399، مطابق مواد ذیل تدوین شده است.

 

مادة 1. تعریف‌ها

در این شیوه‌نامه، عنوان‌های اختصاری زیر، جایگزین عبارت‌های کامل آن‌ها می‌شود:

الف. «بنیاد ملی» به جای «بنیاد ملی نخبگان»؛

ب. «آیین‌نامه» به جای «آیین‌نامة پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، مصوب هیئت امنای بنیاد ملی در تاریخ 1397/5/10»؛

ج. «وزارت علوم» به جای «وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری»؛

د. «وزارت بهداشت» به جای «وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی»؛

ه. «مؤسسه» به جای «هر یک از مراکز آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری کشور که مطابق ضوابط وزارت علوم ، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشغول فعالیت هستند»؛

و. «معاونت آینده‌سازان» به جای «معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی»؛

ز. «بنیاد استانی» به جای «هر یک از بنیادهای نخبگان استان‌های‌کشور»؛

ح. «دورۀ کارشناسی» به جای «سال‌های اول تا چهارم تحصیل در دوره‌های کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته ، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی پیوسته»؛

ط. «دورۀ کارشناسی ارشد» به جای «سال‌های اول و دوم تحصیل در دورۀ کارشناسی ارشد ناپیوسته ، سال‌های پنجم تا هفتم تحصیل در دورۀ دکتری حرفه‌ای ، سال‌های پنجم و ششم تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری تخصصی پیوسته و سال‌های اول و دوم تحصیل در دورۀ دکتری مستقیم (ادامة تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی مستقیماً پس از اتمام دورۀ تحصیلی کارشناسی)»؛

ی. «دورۀ دکتری» به جای «سال‌های اول تا چهارم تحصیل در دوره‌های تخصص (رشته‌های پزشکی) و دکتری تخصصی ناپیوسته ، سال‌های هفتم تا دهم تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی پیوسته ، سال‌های سوم تا ششم تحصیل در دورۀ دکتری مستقیم و سال‌های اول تا سوم تحصیل در دورۀ فوق تخصص (رشته‌های پزشکی)»؛

ک. «برگزیده» به جای «هر یک از دانشجویان مستعد تحصیلی که بر اساس این شیوه‌نامه برگزیده می‌شوند».

مادة 2. نحوة انتخاب برگزیدگان

2-1. دانشجویان برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های این شیوه‌نامه باید مشغول به تحصیل در سال‌های مذکور در بندهای «ح» تا «ی» مادة 1 باشند.

2-2. در سال اول دورۀ کارشناسی، صرفاً افراد زیر  برگزیده می‌شوند:

الف. دارندگان مدال طلا یا نقرة کشوری در المپیادهای ملی دانش‌آموزی، با معرفی وزارت آموزش و پرورش؛

ب. دارندگان رتبة 1 تا 100 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه علوم ریاضی و فنی؛

ج. دارندگان رتبة 1 تا 100 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه علوم تجربی؛

د. دارندگان رتبة 1 تا 80 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه علوم انسانی؛

ه. دارندگان رتبة 1 تا 40 کشوری در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها در گروه هنر.

2-3. انتخاب برگزیدگان در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و سال‌های دوم تا چهارم دورۀ کارشناسی‌، بر اساس امتیاز کسب‌شده از جدول شمارة 1 پیوست صورت می‌گیرد.

تبصرهدانشجویان مشمول این بند، برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌ها، باید حداقل 100 امتیاز از جدول شمارة 1 پیوست کسب نمایند.

2-4. امتیاز حاصل از میانگین کل حین تحصیل یا دانش‌آموختگی هر یک از دوره‌های تحصیلی، پس از اعمال ضرایب همسان‌سازی رشته-مؤسسه‌های کشور که از سوی معاونت آینده‌سازان تعیین می‌شود، محاسبه می‌گردد.

2-5. ضریب مربوط به تعداد و ترتیب نویسندگان در محاسبة امتیاز هر مقاله و کتاب، بر اساس آیین‌نامة ارتقای مرتبة علمی اعضای هیئت علمی (مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) محاسبه می‌شود. همچنین در محاسبة امتیاز طرح‌های پژوهشی، علاوه بر لحاظ ضریب مربوط به تعداد و ترتیب همکاران، مدت زمان اجرای طرح و مبلغ طرح  نیز در نظر گرفته می‌شود.

2-6. در هر همایش، حداکثر به دو مقاله امتیاز داده می‌شود.

2-7. در محاسبۀ مجموع امتیاز مقالات دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد، امتیاز حداکثر پنج مقاله و دانشجویان دورۀ دکتری، حداکثر ده مقاله که بیش‌ترین امتیازات را برای متقاضی دارند، در نظر گرفته می‌شود.

2-8. صرفاً برای طرح‌های پژوهشی که به‌طور کامل یا مرحله­ای از آن، خاتمه‌یافته باشد، امتیاز در نظر گرفته می‌شود؛ ضمناً امتیاز طرح‌هایی که در دوران دانشجویی اجرا شده‌اند، در صورت موافقت یا رضایت استاد راهنمای متقاضی در زمان اجرای طرح، لحاظ می‌شود.

2-9. امتیاز کتاب‌ها برای کتاب‌های علمی مرتبط با تخصص متقاضی لحاظ می‌شود و برای کتاب‌هایی با موضوعات مجموعة پرسش‌ها و آزمون‌ها ، حل‌المسائل و نظایر آن‌ها، امتیازی در نظر گرفته نمی‌شود.

2-10. تعیین فهرست انتشارات مورد تأیید بنیاد با معاونت آینده‌سازان است.

2-11. سقف امتیاز دریافتی از رویدادهای نخبگانی مورد تأیید بنیاد ملیکه عنوان آن‌ها در جدول شمارة 1 پیوست ذکر نشده است، بر اساس مقررات مصوب بنیاد ملی، تعیین و در امتیازهای متقاضیان لحاظ می‌شود.

2-12. ردیف منظور‌شده در جدول شمارۀ 1 پیوست برای «سایر فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی»، برای مواردی همچون کسب جوایز معتبر بین‌المللی ، همکاری با نهادهای ملی و استانی در راستای رشد و پیشرفت کشور و موارد نظیر آن‌ها، در نظرگرفته شده که به دلیل عمومیت نداشتن، در جدول لحاظ نشده است. امتیاز این ردیف برای متقاضی، با تشخیص معاونت آینده‌سازان تعیین می‌شود.

2-13. بنیاد ملی می‌تواند برای تدقیق امتیازهای هر یک از متقاضیان بر اساس جدول شمارة 1 پیوست، از کارگروه‌های تخصصی متشکل از صاحب‌نظران دانشگاهی استفاده کند.

مادة 3. اعتبارها و تسهیلات

 • 3-1. پشتیبانی از برگزیدگان در دورۀ کارشناسی بر اساس جدول شمارة 2 ، در دورۀ کارشناسی ارشد بر اساس جدول شمارة 3 و در دورۀ دکتری بر اساس جدول شمارة 4 پیوست انجام می‌شود.

 • 3-2. کمک‌هزینة «توان‌مندی آموزشی»، برای شرکت برگزیده در دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با تحصیل اعطا می‌شود. اعطای این کمک‌هزینه، منوط به ارائة گواهی شرکت درکارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مربوط است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.

 • 3-3. کمک‌هزینة «توان‌مندی‌کارآفرینی»، برای شرکت برگزیده در دوره‌های آموزشی راه‌اندازی‌کسب‌‌وکار ، تجاری‌سازی ، حقوق مالکیت فکری و مشابه آن و با هدف ارتقای توانایی‌های وی در زمینة نوآوری وکارآفرینی اعطا می‌شود. اعطای این کمک‌هزینه، منوط به ارائة گواهی شرکت درکارگاه‌ها یا دوره‌های آموزشی مربوط است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.

 • 3-4.کمک‌هزینة «ارتباطات علمی»، شامل کمک‌هزینة «اشتراک نشریات علمی داخلی و خارجی» ، «عضویت در انجمن‌های علمی داخلی و خارجی» ، «عضویت در پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی و دسترسی به آن‌ها» و «خریدکتاب‌های علمی در موضوع‌های تخصصی مرتبط با رشتة تحصیلی» است و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی پرداخت می‌شود.

  تبصرة 1. برگزیدگان دورۀ کارشناسی می‌توانند از کمک‌هزینۀ ارتباطات علمی، برای حضور در مجامع (همایش‌ها و کارگاه‌های) علمی نیز استفاده نمایند.

 • 3-5.اعطای کمک‌هزینة «اجرای پایان‌نامه/ رساله»، منوط به تصویب طرح پیشنهادۀ پایان‌نامه/ رسالة دانشجو در مؤسسة متبوع تا پیش از پایان شهریور ماه 1400 است و بر اساس فهرست هزینه‌های (غیرپرسنلی) تأییدشده از سوی استاد راهنما، در طول سال تحصیلی (تا پایان شهریور ماه 1400)، به دانشجو پرداخت می‌شود.

 • 3-6. اعتبار «دستیاری»، در قبال همکاری در قالب فعالیت‌های «آموزش‌یاری» ، «همکاریهای علمی-اجرایی» و «فن‌یاری»، بر اساس میزان همکاری تأییدشده در گواهی عملکرد صادرشده از سوی اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع که دانشجو دستیاری آنان را بر عهده داشته است، تا سقف تعیین‌شده در جدول‌های شمارۀ 3 و 4 پیوست، به برگزیده پرداخت می‌شود.

 • 3-6-1.«آموزش‌یاری»، دستیاری آموزشی برگزیده زیر نظر یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع، با فعالیت‌هایی از قبیل برگزاری کلاس‌های حل تمرین ، کمک در تصحیح برگه‌های دانشجویان ، کمک در سازمان‌دهی مطالب درسی استاد برای ارائه به صورت درس‌نامه ، همراهی دانشجویان درس در بازدیدهای علمی ، فعالیت‌های میدانی ، امور کارگاهی و موارد مشابه است.

 • 3-6-2.«همکاریهای علمی-اجرایی»، همکاری برگزیده با اعضای هیئت‌علمی مؤسسة متبوع، در قالب فعالیت‌های مذکور در جدول شمارة 5 پیوست (با توجه به تعداد برگزیدگان قابل حمایت در چارچوب هر یک از آن‌ها) است.

 • 3-6-3.«فن‌یاری»، دستیاری فناوری برگزیده در شرکت زایشی یکی از اعضای هیئت‌علمی مؤسسه متبوع با فعالیت‌هایی از قبیل کمک در تولید دانش فنی ، کمک در فعالیت‌های نوآورانه ، کمک در فرایند نیمه‌صنعتی‌سازی محصولات و خدمات ، کمک در تجاری‌سازی محصولات و خدمات و سایر موارد مشابه است.

  تبصرة 2.  فعالیت‌های مربوط به انجام پایان‌نامه/ رساله، جزء همکاریهای علمی-اجرایی محسوب نمی‌شود.

  تبصرة 3. در صورت ادامة فعالیت‌های برگزیده در قالب همکاری‌های علمی-اجرایی و فن‌یاری در فصل تابستان (مرتبط با فعالیت‌های انجام‌شده در نیم‌سال دوم) و تأیید معاونت آینده‌سازان، اعتبار دستیاری برای سه‌ماهة تابستان نیز قابل پرداخت است.

  تبصرۀ 4. همة فعالیت‌های دستیاری برگزیده باید با تأیید استاد راهنمای وی باشد.

 • 3-7.«کمک‌هزینۀ شرکت در رویدادهای رقابتی»، به منظور حمایت از تیم­های شرکت‌کننده در رویدادهای رقابتی مورد تأیید بنیاد بر اساس شیوه‌نامة حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی)، مصوب رئیس بنیاد در تاریخ 1399/2/22، به تیم شامل برگزیده اعطا می‌شود.

 • 3-8.«کمک‌هزینۀ هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه»، به منظور تشکیل هستۀ‌ پژوهشی/ فناورانه بر اساس «شیوه‌نامة حمایت از هسته‌های دانشجویی مسئله‌محور (طرح شهید احمدی روشن)»، مصوب رئیس بنیاد (موضوع ابلاغیۀ شمارۀ 55217/5/د مورخ 1398/10/29)، به برگزیدگان اعطا می‌شود.

 • 3-9.کمک‌هزینة «شرکت در مجامع علمی داخلی»، به منظور شرکت برگزیدگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در همایش‌های علمی داخل کشور (همراه با ارائة مقاله به‌صورت سخنرانی یا پوستر) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی آنان، با تأیید استاد راهنما و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی مبنی بر نام‌نویسی و حضور در مجمع، پرداخت می‌شود.

 • 3-10.کمک‌هزینة «شرکت در مجامع علمی خارجی»، به منظور شرکت برگزیدگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در همایش‌های علمی خارج ازکشور (همراه با ارائة مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر) و با هدف تسهیل ارتباطات پژوهشی آنان، با تأیید استاد راهنما و بر اساس میزان هزینه‌کرد مبتنی بر مدارک مثبتة مالی مبنی بر نام‌نویسی و حضور در مجمع، پرداخت می‌شود.

 • 3-11.کمک‌هزینة «اعزام به فرصت‌ مطالعاتی داخلی»، با هدف ایجاد ارتباط برگزیدگان با نهادهای علمی و فناورانة کشور اعطا می‌شود که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع ، پذیرش از نهاد مقصد و تأیید بنیاد استانی محل تحصیل، به برگزیدگان دورۀ دکتری پرداخت می‌شود.

 • 3-12.کمک‌هزینة «اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی»، با هدف ایجاد ارتباط برگزیدگان با نهادهای علمی و فناورانة خارج از کشور در قالب دورة فرصت مطالعاتی، پس از تصویب فرصت مطالعاتی در مؤسسة متبوع ، پذیرش از نهاد مقصد و تأیید بنیاد ملی، بر اساس ظرفیت تعیین‌شده از سوی رئیس بنیاد، به تعدادی از برگزیدگان دورۀ دکتری اعطا می‌شود.

  تبصرۀ 5. انتخاب مشمولان کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی و تعیین میزان حمایت از آنان، با توجه به اولویت‌های علم و فناوری کشور ، امکانات و تجهیزات داخل و خارج از کشور ، طول مدت سفر و میزان بهره‌مندی‌های قبلی برگزیده در سال تحصیلی 1400-1399 از پشتیبانی‌های بنیاد ملی، با معاونت آینده‌سازان است.

  تبصرۀ 6. برای بهره‌مندی برگزیده از کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی، نهاد مقصد وی باید یکی از دانشگاه‌ها با رتبة کم‌تر از 200 در رتبه‌بندی‌های جهانی یا مراکز پژوهشی معتبر (با تأیید معاونت آینده‌سازان) باشد.

  تبصرۀ 7. هر برگزیده، در طول دورۀ دکتری، صرفاً یک بار می‌تواند از کمک‌هزینة اعزام به فرصت‌ مطالعاتی خارجی بهره‌مند شود.

 • 3-13. برگزیده، برای خروج از کشور به منظور شرکت در مجامع علمی، بهره‌مندی از فرصت مطالعاتی و یا شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی، در صورت تأیید بنیاد ملی، می‌تواند از تسهیلات نظام وظیفه برای خروج از کشور بدون سپردن وثیقه استفاده کند.

 • 3-14. «اعتبار استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی»، به منظور بهره‌مندی برگزیدگان از امکانات «شبکة‌ آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی» اعطا می‌شود که 60 درصد از هزینة هر بار بهره‌مندی برگزیده از امکانات شبکه، تا سقف مبلغ مذکور در جدول‌های شمارة 3 و 4 پیوست، بر عهدۀ بنیاد ملی است.

 • 3-15.«راتبة دانشجویی»، شامل‌کمک‌هزینة معیشتی است‌که در هر نیم‌سال تحصیلی، در قبال ماهانه 40 ساعت کار دانشجویی در مؤسسة متبوع، با تأیید معاونت ذی‌ربط در مؤسسه، به برگزیدگان پرداخت می‌شود.

 • 3-16.«بیمة تکمیلی درمان»، شامل بیمه‌ای است‌که برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی برگزیده و همسر و فرزندان وی که در تعهد بیمه‌گر پایه نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد. 70 درصد مبلغ حق بیمه را بنیاد ملی تقبل می‌کند و 30 درصد باقی‌مانده، از مبالغ اعطایی به برگزیده کسر می‌شود. شرایط و مبلغ حق بیمه، بر اساس قرارداد بنیاد ملی با شرکت بیمة طرف قرارداد تعیین می‌شود.

  تبصرة 8. برگزیدگان، برای استفاده از بیمة تکمیلی درمان، باید دارای یکی از انواع بیمه‌های پایة درمان (از قبیل تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح ، سلامت و ...) باشند.

 • 3-17. «هدیة ازدواج»، با هدف ترغیب سنت حسنة تشکیل خانواده و در صورت ارائة اسناد مثبته مبنی بر ازدواج برگزیده در بازة زمانی مذکور در جدول‌های شمارة 2 تا 4 پیوست، به وی اعطا می‌شود.

 • 3-18. تسهیلات «ودیعة اجارة مسکن»، به صورت وام قرض‌الحسنه از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویی وزارت علوم ، وزارت بهداشت و یا سایر نهادهای مورد تأیید بنیاد ملی و صرفاً به برگزیدگان متأهل، بر اساس مقررات صندوق وام‌دهنده و با ارائه مدارک مؤید اجارة مسکن، اعطا می‌شود. بازپرداخت این تسهیلات، در یک مرحله، پس از دانش‌آموختگی برگزیده و بر اساس مقررات صندوق وام‌دهنده انجام می‌­شود.

 

تبصرۀ 9. برگزیده نمی‌تواند در هر نیم‌سال تحصیلی، از بیش از یکی از اعتبارهای «دستیاری» ، «هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه» ، «اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی» ، «اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی» و «راتبة دانشجویی» بهره‌مند شود.

مادة 4. فرایند اجرا

 

برای اجرای این شیوه‌نامه،گام‌های ذیل طی می‌شود:

4-1. رئیس بنیاد، ظرفیت پشتیبانی از دانشجویان در سال تحصیلی 1400-1399 را تعیین می‌کند.

4-2. معاونت آینده‌سازان، زمان‌بندی فراخوان ، ثبت‌نام ، بررسی و اعلام نتایج را اعلام می‌کند.

4-3. هر یک از بنیادهای استانی، موارد لازم از قبیل زمان‌بندی ثبت‌نام و مقررات را به مؤسسه‌های استان متبوع اعلام و درخواست می‌کنند موارد مذکور، با روش‌های مقتضی، به دانشجویان اطلاع‌رسانی شود.

4-4. هر یک از متقاضیان، پروندة خود را در سامانة اطلاعاتی بنیاد ملی تکمیل و درخواست خود را برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های سال تحصیلی 1400-1399، در سامانه ثبت می‌نماید.

تبصرۀ 1. چنانچه در هر مرحله از بررسی‌ها مشخص شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را به بنیاد ارائه کرده است، علاوه بر محرومیت از پشتیبانی‌های این شیوه‌نامه، از سایر تسهیلات و حمایت‌های بنیاد، محروم و عدم صداقت وی به مراجع ذی‌ربط، اعلام می‌شود و حق پی‌گیری موضوع به‌صورت حقوقی نیز برای بنیاد ملی محفوظ خواهد بود. تشخیص مصادیق مربوط به این بند، بر عهدة معاونت آینده‌سازن است.

4-5. بنیادهای استانی، با همکاری مؤسسه‌های هر استان، پرونده‌های متقاضیان را بررسی می‌کنند.

4-6. معاونت آینده‌سازان، با بررسی فرایند اجراشده، فهرست نهایی برگزیدگان را تعیین می‌کند.

تبصرۀ 2. هرگونه تغییر در فهرست نهایی برگزیدگان، صرفاً با تأیید شورای معاونان بنیاد ملی امکان‌پذیر است.

4-7. بنیادهای استانی، به طور مستقیم یا از طریق مؤسسه‌های متبوعِ برگزیدگان و بر اساس مفاد این شیوه‌نامه، از برگزیدگان پشتیبانی می‌کنند.

مادة 5. تفسیر مفاد ، موارد خاص و  نظارت

5-1. شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت آینده‌سازان و تشخیص و تصمیم‌گیری در مواردی که به تشخیص معاونت آینده‌سازان، موارد خاص شناخته می‌شوند، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملی است.

5-2. بنیادهای استانی، وظیفة نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه و این شیوه‌نامه در مؤسسه‌های استان متبوع و ارزیابی نتایج آن را بر عهده دارند و لازم است پس از پایان سال تحصیلی، گزارشی از اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه در مؤسسه‌های استان خود را به معاونت آینده‌سازان ارسال کنند.

5-3. معاونت آینده‌سازان، وظیفة نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه و این شیوه‌نامه در بنیادهای استانی و جمع‌بندی نتایج آن در سطح کشور را بر عهده دارد و لازم است پس از دریافت گزارش‌های بنیادهای استانی، گزارشی از اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه، به رئیس بنیاد ارائه کند.

مادة 6. تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه، مشتمل بر یک مقدمه ، شش ماده ، دوازده تبصره و شش جدول پیوست، در تاریخ 3/3/1399 به تصویب رئیس بنیاد ملی نخبگان رسید و برای سال تحصیلی 1400-1399 اجرا می‌شود.

 


 

جدول شمارة 1. امتیاز حاصل از فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی

عنوان فعالیت

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی

دانشجویان

دورۀ کارشناسی

دانشجویان دورۀ
کارشناسی ارشد

دانشجویان

دورۀ دکتری

فعالیت‌های آموزشی

المپیادهای علمی

دانش‌آموزی

 

(صرفاً یک المپیاد که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می‌شود.)

جهانی

طلا

1000

200

100

در دورۀ کارشناسی، امتیاز با ضریب 25 درصد در سال، از زمان شروع دوره، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد.

(در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، ضریب اعتبار زمانی لحاظ نمی‌شود.)

نقره

900

150

80

برنز

800

120

60

ملی

طلا

700

100

50

نقره

500

80

40

برنز

300

60

30

دانشجویی

با معرفی وزارت علوم

اول

300

200

100

-

دوم

200

150

75

سوم

100

75

50

با معرفی وزارت بهداشت

رتبه‌های انفرادی

طلا

300

200

100

نقره

200

150

75

برنز

100

75

50

رتبه‌های گروهی

(هر نفر)

طلا

200

150

75

نقره

150

100

50

برنز

75

50

25

آزمون سراسری ورود به دانشگاه از دورۀ تحصیلی متوسطه
(صرفاً یک آزمون که بیشترین امتیاز را برای فرد دارد، در نظر گرفته می‌شود.)

7/0 × (رتبه  1001)
(تا صفر)

10 / (رتبه  1001)
(تا صفر)

20 / (رتبه  1001)
(تا صفر)

در دورۀ کارشناسی، امتیاز با ضریب 25 درصد در سال، از زمان شروع دوره، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد.

(در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، ضریب اعتبار زمانی لحاظ نمی‌شود.)

آزمون‌های جامع علوم پایة پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی و آزمون پیش‌کارورزی پزشکی

رتبه × 30  330 (تا صفر)

امتیاز با ضریب 25 درصد در سال، از سال پس از احراز موفقیت، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

میانگین کل دانش‌آموختگی دورۀ کارشناسی

-

(17 - میانگین کل) × 100

میانگین کل دانش‌آموختگی دورۀ کارشناسی ارشد

-

-

(5/17 - میانگین کل) × 75

میانگین کل در طول تحصیل

(17 - میانگین کل) × 150

(5/17- میانگین کل) × 100

(18 - میانگین کل) × 60

امتیاز در دورۀ کارشناسی، در ضریب «تعداد سال‌های گذرانده تقسیم بر کل سال‌های مجاز» ضرب می‌شود.

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات

مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های با نمایة معتبر بین‌المللی

در نشریه‌های بسیار معتبر

(از قبیل Nature و Science)

هر مقاله: 100 × ضریب جایگاه نویسنده

-

در نشریة دارای رتبة Q1

هر مقاله: 50 × ضریب جایگاه نویسنده

در نشریة دارای رتبة Q2

هر مقاله: 40 × ضریب جایگاه نویسنده

در نشریة دارای رتبة Q3

هر مقاله: 25 × ضریب جایگاه نویسنده

در نشریة دارای رتبة Q4

هر مقاله: 5 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های علمی - پژوهشی

هر مقاله: 30 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های منتشرشده/ پذیرفته‌شده برای انتشار در نشریه‌های علمی - ترویجی

هر مقاله: 5 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های ارائه‌شده به صورت سخنرانی در همایش‌های معتبر علمی (داخلی و بین‌المللی)

هر مقاله: 10 × ضریب جایگاه نویسنده

مقاله‌های ارائه‌شده به صورت پوستر در همایش‌های معتبر علمی (داخلی و بین‌المللی)

هر مقاله: 5 × ضریب جایگاه نویسنده

همکاری در اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب مؤسسه‌ها

هر طرح: 50 × ضریب جایگاه همکار و مبلغ طرح
(در مجموع، 50 برای کارشناسی ، 100 برای کارشناسی ارشد و 150 برای دکتری)

کتاب‌ها

نگارش کتاب کامل علمی

انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

100 × ضریب جایگاه نویسنده

سایر انتشارات

اثر برگزیدة کتاب سال جمهوری اسلامی/ حوزه

100 × ضریب جایگاه نویسنده

سایر کتاب‌های علمی

10 × ضریب جایگاه نویسنده

نگارش فصل کتاب‌ معتبر علمی

20 × ضریب جایگاه نویسنده

ترجمة کتاب کامل علمی

انتشارت علمی مورد تأیید بنیاد

25 × ضریب جایگاه نویسنده

سایر انتشارات

5 × ضریب جایگاه نویسنده

دانشجویان نمونة کشوری

کارشناسی و دکتری حرفه‌ای: 30 ، کارشناسی ارشد: 40 ، تخصص یا ‌دکتری تخصصی: 50 و مجموعاً: 70

برگزیدگان هنری/ ادبی/ قرآنی

مستعد برتر

100 (بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنیاد ملی)

سرآمد

150 (بر اساس نظر کارگروه مربوطه در بنیاد ملی)

فعالیت‌های علمی-اجتماعی و فرهنگی

دستیاری آموزشی ، فعالیت‌های علمی-اجرایی یا فناورانه در دانشگاه (با تأیید بنیاد)

15 (به‌ازای هر نیم‌سال) و مجموعاٌ 45

عضویت در هسته­های مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه (طرح شهید احمدی روشن)

هر سال 100 و مجموع سال‌های مختلف 100

(بر اساس نظر دریافتی از مسئول هسته و مدیر طرح)

عضویت در هیئت مدیرۀ انجمن‌های علمی تخصصی دارای مجوز از نهادهای ذی‌ریط

به‌ازای هر سال عضویت 5 و مجموعاً 20

دبیری انجمن‌های علمی دانشجویی

هر سال 5 و مجموعاً 20

عضویت در کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های دانشجویی (با تأیید دانشگاه و بنیاد)

هر یک 5 و مجموعاً 10

شرکت در اردوهای جهادی (اعزامی از سوی بنیاد)

هر یک 10 و مجموعاً 50

 

ادامة جدول شمارة 1. امتیاز حاصل از فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی

عنوان فعالیت

حداکثر امتیاز

ضریب اعتبار زمانی

دانشجویان

دورۀ کارشناسی

دانشجویان دورۀ
کارشناسی ارشد

دانشجویان

دورۀ دکتری

جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد ملی

خوارزمی

جوان

دانش‌‌آموزی

رتبه اول

70 × سهم مشارکت

امتیاز با ضریب 25 درصد از بیشینۀ «زمان شروع دورۀ کارشناسی» و «یک سال پس از احراز موفقیت»، به‌طور سالیانه کاهش می‌یابد و 25 درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.

 

رتبه دوم

50 × سهم مشارکت

رتبه سوم

20 × سهم مشارکت

دانشجویی و آزاد

رتبه اول

120 × سهم مشارکت

رتبه دوم

100 × سهم مشارکت

رتبه سوم

80 × سهم مشارکت

بین‌المللی

رتبه اول

350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

250 × سهم مشارکت

رازی

محقق برگزیده

رتبه اول

350

رتبه دوم

300

رتبه سوم

250

محقق جوان

120

محقق دانشجو

100

فارابی (بخش‌های رقابتی)

جوان

رتبه اول

120 × سهم مشارکت

رتبه دوم

100 × سهم مشارکت

رتبه سوم

80 × سهم مشارکت

بزرگسال

رتبه اول

350 × سهم مشارکت

رتبه دوم

300 × سهم مشارکت

رتبه سوم

250 × سهم مشارکت

سلمان فارسی

(نیروهای مسلح)

طرح‌های سامانه‌ای ، طرح‌های علمی و دانشی و محققین

رتبة اول

120 × سهم مشارکت

رتبة دوم

100 × سهم مشارکت

رتبة سوم

80 × سهم مشارکت

طرح‌های فناورانه (طرح برتر)

120 × سهم مشارکت

شیخ بهایی

(فن‌آفرینی)

طراحان کسب و کار دانشجویی

رتبة اول

36 × سهم مشارکت

رتبة دوم

30 × سهم مشارکت

رتبة سوم

24 × سهم مشارکت

طراحان کسب و کار آزاد

رتبة اول

36 × سهم مشارکت

رتبة دوم

30 × سهم مشارکت

رتبة سوم

24 × سهم مشارکت

مسابقات مورد تأیید بنیاد ملی

مسابقات بین‌المللی روبوکاپ آزاد ایران

دانش‌آموزی

رتبة اول

35 × سهم مشارکت

رتبة دوم

25 × سهم مشارکت

رتبة سوم

15 × سهم مشارکت

دانشجویی

رتبة اول

60 × سهم مشارکت

رتبة دوم

50 × سهم مشارکت

رتبة سوم

40 × سهم مشارکت

مسابقة ملی فناوری نانو

(دانشجویی)

رتبة اول تا سوم

60

رتبه‌های چهارم تا دهم

20

االمپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو

طلا

70

نقره

50

برنز

30

مجموعه رقابت‌های تخصص فن‌آورد

کامپیوتر

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

برق

رتبة اول

24

رتبة دوم

20

رتبة سوم

16

مسابقة ریاضی دانشجویی کشور

اول

100

دوم

50

سوم

25

اختراع‌های برگزیده‌شده در بنیاد ملی

اختراع سطح 1

100 × سهم مشارکت

اختراع سطح 2

60 × سهم مشارکت

اختراع سطح 3

30 × سهم مشارکت

سایر فعالیت‌های آموزشی ، پژوهشی ، فناورانه و فرهنگی (به تشخیص معاونت آینده‌سازان)

100

-
 


جدول شمارة 2. پشتیبانی از دانشجویان دورۀ ‌کارشناسی

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار/ تسهیلات

زمان مشمولیت

1

کمک­هزینة توان‌مندی آموزشی

000,000,5 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

2

کمک­هزینة توان‌مندی کارآفرینی

000,000,5 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

3

کمک­هزینة ارتباطات علمی

000,000,5 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

4

کمک­هزینة اجرای پایان‌نامه

000,000,10 ریال

از بیشینۀ زمان تصویب طرح پیشنهادی و اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

5

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی

(ویژۀ دانشجویان سال‌های سوم و چهارم)

-

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

6

کمک­هزینة شرکت در رویدادهای رقابتی مسئله‌محور

بر اساس شیوه‌نامة حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی)

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

7

کمک­هزینة هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,000,12 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,15 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

8

راتبة دانشجویی

ماهانه 000,000,8 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,10 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان خردادماه 1400

9

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از بیشینۀ زمان درخواست و اول دی­ماه 1399 تا پایان آذرماه 1400

10

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

از اول مهر 1399 تا پایان شهریورماه 1400

11

وام ودیعة اجارة مسکن

000,000,500 ریال برای شهر تهران و

000,000,300 ریال برای سایر شهرها

بهره­مندی از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400 و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

12

برنامه‌های فرهنگی

مطابق جدول شمارة 6

 


 

جدول شمارة 3. پشتیبانی از دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار/ تسهیلات

زمان مشمولیت

1

اعتبار دستیاری

ماهانه به‌ازای شصت ساعت فعالیت، 000,000,10 ریال برای دانشجویان مجرد و000,000,13 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان خردادماه 1400 (با شرایط تبصرۀ 3 مادۀ 3، تا پایان شهریورماه 1400)

2

کمک­هزینة توان‌مندی آموزشی

000,000,6 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

3

کمک­هزینة توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,6 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

4

کمک­هزینة ارتباطات علمی

000,000,6 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

5

کمک­هزینة اجرای پایان‌نامه

000,000,18 ریال

از بیشینۀ زمان تصویب طرح پیشنهادی و اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

6

کمک­هزینة شرکت در مجامع علمی داخلی

دو بار، در مجموع 000,000,15 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

7

کمک­هزینة شرکت در مجامع علمی خارجی

یک بار، 600 یورو

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

8

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی

-

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

9

کمک­هزینة استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

10

کمک­هزینة شرکت در رویدادهای رقابتی مسئله‌محور

بر اساس شیوه‌نامة حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی)

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

11

کمک­هزینة هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,500,13 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,000,16 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

12

راتبة دانشجویی

ماهانه 000,000,8 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,000,10 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان خردادماه 1400

13

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از بیشینۀ زمان درخواست و اول دی­ماه 1399 تا پایان آذرماه 1400

14

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

15

ودیعة اجارة مسکن

000,000,500 ریال برای شهر تهران و

000,000,300 ریال برای سایر شهرها

بهره­مندی از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400 و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

16

برنامه‌های فرهنگی

مطابق جدول شمارة 6

 


 

جدول شمارة 4. پشتیبانی از دانشجویان دورۀ دکتری

 

ردیف

عنوان اعتبار/ تسهیلات

سقف اعتبار/ تسهیلات

زمان مشمولیت

1

اعتبار دستیاری

ماهانه به‌ازای شصت ساعت فعالیت، 000,000,13 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,000,16 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان خردادماه 1400 (با شرایط تبصرۀ 3 مادۀ 3، تا پایان شهریورماه 1400)

2

کمک­هزینة توان‌مندی آموزشی

000,000,7 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

3

کمک­هزینة توان‌مندی‌کارآفرینی

000,000,7 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

4

کمک­هزینة ارتباطات علمی

000,000,8 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

5

کمک­هزینة اجرای رساله

000,000,30 ریال

از بیشینۀ زمان تصویب طرح پیشنهادی و اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

6

کمک­هزینة شرکت در مجامع علمی داخلی

دو بار، در مجموع 000,000,15 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

7

کمک­هزینة شرکت در مجامع علمی خارجی

یک بار، 600 یورو

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

8

کمک­هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی

ماهانه 000,000,15 ریال برای دانشجویان مجرد و 000,000,20 ریال برای دانشجویان متأهل، حداکثر به مدت 9 ماه و تا پایان شهریورماه 1399

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

9

کمک­هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی

2500 یورو به علاوة سیصد میلیون ریال برای دانشجویان مجرد و 3500 یورو به علاوة چهارصد میلیون ریال برای دانشجویان متأهل با همراهی همسر

در صورت همراهی فرزندان، به ازای هر فرزند، 500 یورو به‌علاوۀ هفتاد میلیون ریال (علاوه بر مبالغ فوق)

از اول مهرماه 1399 تا پایان سفر، در صورتی که پذیرش از مؤسسة مقصد، تا پیش از پایان شهریورماه 1400 دریافت شده و تاریخ اعزام، پیش از پایان آذرماه 1400 باشد.

10

مجوز خروج از کشور بدون سپردن وثیقة نظام‌وظیفه برای شرکت در مجامع علمی یا دورة فرصت مطالعاتی

-

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400 برای شرکت در مجامع علمی و تا پایان آذرماه 1400 برای شرکت در دورة فرصت مطالعاتی

11

کمک­هزینة استفاده از تسهیلات شبکة آزمایشگاهی

000,000,20 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

12

کمک­هزینة شرکت در رویدادهای رقابتی مسئله‌محور

بر اساس شیوه‌نامة حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله‌محور

(طرح شهید بابایی)

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

13

کمک­هزینة هستة مسئله‌محور پژوهشی/ فناورانه

ماهانه 000,000,17ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,20 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

14

راتبة دانشجویی

ماهانه 000,000,8 ریال برای دانشجویان مجرد و

000,000,10 ریال برای دانشجویان متأهل

از اول مهرماه 1399 تا پایان خردادماه 1400

15

بیمة تکمیلی درمان

مطابق مقررات بنیاد

از بیشینۀ زمان درخواست و اول دی­ماه 1399 تا پایان آذرماه 1400

16

هدیة ازدواج

000,000,50 ریال

از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400

17

ودیعة اجارة مسکن

000,000,500 ریال برای شهر تهران و

000,000,300 ریال برای سایر شهرها

بهره­مندی از اول مهرماه 1399 تا پایان شهریورماه 1400 و بازپرداخت در زمان دانش‌آموختگی

18

برنامه‌های فرهنگی

مطابق جدول شمارة 6


جدول شمارة 5. فعالیت‌های قابل قبول برای همکاری‌های علمی- اجرایی و تعداد برگزیدگان قابل حمایت در هر یک از آن‌ها

ردیف

فعالیت علمی- اجرایی

تعداد برگزیدگان قابل حمایت

1

اجرای قراردادهای بین مؤسسه و نهادهای خارج از آن (صنعت ، سازمان­ها و مراکز تحقیقاتی)

تا 000,000,400 ریال مبلغ قرارداد، یک نفر و به‌ازای هر 000,000,400 ریال بیش از آن، یک نفر

2

اجرای قراردادهای بین مؤسسه و صندوق­های حمایتی در قالب طرح‌های اعتبار پژوهشی (گرنت­های پژوهشی)

تا 000,000,250 ریال مبلغ قرارداد، یک نفر و به‌ازای هر 000,000,250 ریال بیش از آن، یک نفر

3

تدوین کتاب­های علمی و تخصصی

برای هر عنوان کتاب، یک نفر

4

برگزاری کارگاه­های آموزشی

برای هر کارگاه، یک نفر، حداکثر یک نیم‌سال تحصیلی

5

راه‌اندازی (تأسیس) آزمایشگاه‌های آموزشی/ پژوهشی

برای هر آزمایشگاه،‌ حداکثر یک نفر

6

سایر موارد مشابه (به غیر از امور مربوط به پایان­نامه)، به پیشنهاد مؤسسه و تأیید معاونت آینده­سازان

 

جدول شمارة 6. برنامه‌های فرهنگی

ردیف

عنوان

1

برنامه‌های معرفتی – هویتی

(کارگاه‌‌های مبانی اندیشه اسلامی ، اخلاق نخبگی ، فلسفة زندگی ، فلسفه و تاریخ علم ، تاریخ تمدن ایران و اسلام و ...)

2

برنامه‌های دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی

(کارگاه‌های اخلاق پژوهش و روش تحقیق ، آشنایی با سیاست‌ها و مقررات بنیاد ، برنامه‌های هنری و ورزشی ، معرفی رشته‌ها و گرایش‌های علمی و ...)

3

نشست‌های اجتماع نخبگانی

(نشست‌های آینده‌سازان با یکدیگر ، نشست‌های آینده‌سازان با نخبگان و سرآمدان ، نشست‌های آینده‌سازان با نهادهای دولتی و غیردولتی)

4

اردوهای جهادی

5

اردوهای زیارتی  سیاحتی

(بازدید از مراکز صنعتی و تولیدی ، بازدید از مراکز تحقیقاتی ، بازدید از اماکن فرهنگی و مذهبی ، اردوی راهیان نور و ...)

6

دیدار با خانواده‌های شهدا و ایثارگران و ساکنان مراکز توانبخشی و بهزیستی

7

سایر برنامه­های فرهنگی مورد تأیید بنیاد ملی


               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس بنیاد ملی نخبگان: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601

آدرس بنیاد نخبگان استان گیلان: رشت- میدان بسیج (صیقلان)-کوچه شهید حمیدرضا صادقی- جنب شورای اسلامی شهر رشت کد پستی 34173-41836  تلفن: 33360900-013 دور نگار: 33321611-013 آدرس الکترونیکی: guilan@bmn.ir