پنج شنبه 9 بهمن 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

صفحه ی اصلی>تسهیلات و حمایت ها>معرفی برنامه ها وتسهیلات حمایتی>تسهیلات ویژه دانش آموختگان برتر دانشگاهی>شیوه‌نامة حمایت از دانش‌­آموختگان برترِ دانشگاهی

باسمه تعالی
 

شیوه‌نامة حمایت از دانش‌­آموختگان برترِ دانشگاهی
 

مقدمه

به استناد تبصرة مواد  3 و 4 آیین­ نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «الف-4» و «ب-3» از مادّۀ 4 آیین­ نامه و با هدف شناسایی دانش ­آموختگان توانمند دانشگاهی، ارتقای فرهنگ اسلامی‌ـ ایرانی و رفع بخشی از نیازهای معیشتیِ برگزیدگان علمی، دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه ­نامه می­توانند از تسهیلاتِ حمایت از دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی بهره­ مند شوند.


مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه ­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. مؤسسة علمی: منظور هریک از مراکزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است ­که صحت مدارک صادرة آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.

ج.آیین ­نامه: منظور «آیین­ نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش ­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هیئت امنای بنیاد در تاریخ 13/3/1394 است.

د. دانش ­آموختة برتر: منظور هر یک از دانش ­آموختگان موضوع آیین‌نامه و مشمول بند «الف- 4» و «ب-3» از مادّۀ 4 آیین ­نامه است.

ه‍ . معاونت آینده سازان: منظور معاونت آینده سازان بنیاد است.

و. دستگاه اجرایی: منظور هر یک از دستگاه ­های موضوع مواد 5 و 117 از «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/7/1386 است.


مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان دورة کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر، می ­توانند از تسهیلات بهره­مند ‌شوند:

الف. بیش از سه سال از تاریخ دانش‌آموختگی آنان از مؤسسه‌های علمی داخل کشور و بیش از شش سال از مؤسسه‌های علمی خارج از کشور نگذشته باشد.

ب. دانش‌آموختگان دورة کارشناسی دست‌کم 120 امتیاز، دورة کارشناسی‌ارشد دست‌کم 200 امتیاز و دورة دکتری تخصصی دست‌کم 250 امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جدول 1 کسب‌کرده باشند. تصمیم­ گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات بر عهده کارگروهِ موضوع مادّة 4 می ­باشد.

تبصرة: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصص و فوق تخصص» موردتأیید وزارت بهداشت؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دورة «کارشناسی ارشد» و دورة «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.


مادة 3: تسهیلات

مشمولان این تسهیلات، حداکثر دو سال پس از برگزیده شدن، می ­توانند از تمام یا بخشی از مزایای زیر بر اساس نظر کارگروه موضوع ماده 4 بهره‌مند ‌شوند:

3-1. وام خرید / ساخت مسکن

3-2. هدیة ازدواج

3-3. سایر تسهیلات فرهنگی- رفاهی ( از قبیل وام اضطراری ، سفرهای زیارتی و مشابه‌آن) مطابق مقررات بنیاد

3-4. معرفی به دستگاه ­های اجرایی در صورت استعلام دستگاه

تبصرة 1: مشمولان حداکثر سه سال پس از برگزیده شدن مجازند از تسهیلات بند «3-1» بهره‌مند شوند.

تبصرة 2: مبلغ اعتبار هر یک از بندهای این مادّه سالیانه از سوی رئیس بنیاد تعیین می‌شود.
 

مادّة 4 : فرایند اجرا


فرایند شناسایی دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول این جایزه به شرح زیر است:

الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می­ کند.

ب. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد بارگذاری می­ کند.

ج. پس از راستی‌آزمایی اطلاعات به کمک بنیادهای نخبگان استانیِ محل تحصیل/ سکونت متقاضی، «کارگروه شناسایی دانش‌آموختگان‌برتر» متشکل از معاون آینده‌سازان یا یکی از مدیران حوزة معاونت آینده سازان (رئیس کارگروه) و دست‌ِکم سه تن از صاحب‌نظران فعالیت‌های نخبگانی، بعد از ارزیابی و محاسبة امتیاز متقاضیان، برگزیدگان نهایی را تعیین می‌کند. اعضای این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون آینده سازان منصوب می‌شوند.
د. بنیاد به برگزیدگان اطلاع رسانی می‌کند.

تبصرة 1: فرض بنیاد، صحت اطلاعات بارگذاری شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطلاعاتی را خلاف واقع اظهار‌کرده است، از تمامی تسهیلات بنیاد محروم می‌شود و عدم صداقت وی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری می‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود، متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیت‌های نخبگانی خود 6 ماه بعد از آخرین درخواست خود و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگی، درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.

مادّة 5: تفسیر مفاد و نظارت

شرح مواد مسکوت، تفسیر مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه ­نامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آیین‌نامه ‌و شیوه‌نامه، بر عهدة معاونت آینده سازان است. تشخیص و تصمیم‌گیری در موارد خاص، بر عهدة شورای معاونان بنیاد ملّی نخبگان است. همچنین معاونت آینده‌سازان لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوه‌نامه را تهیه ‌و ارائه‌کند.


مادّة 6: تصویب و اجرا


این شیوه ­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و پنج تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین شیوه‌نامه‌های «بهره‌مندی دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی از تسهیلات فرهنگی- رفاهی» و «بهره‌مندی دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی از تسهیلات جذب در دستگاه‌های اجرایی» می‌شود و از تاریخ امضا لازم الاجرا است.


پی دی اف جدول یک


پی دی اف ادامه جدول یک

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس بنیاد ملی نخبگان: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601

آدرس بنیاد نخبگان استان گیلان: رشت- میدان بسیج (صیقلان)-کوچه شهید حمیدرضا صادقی- جنب شورای اسلامی شهر رشت کد پستی 34173-41836  تلفن: 33360900-013 دور نگار: 33321611-013 آدرس الکترونیکی: guilan@bmn.ir